Projektstöd

Projektstöd beviljas för allmännyttiga utvecklingsprojekt, för samarbets-, skolnings- och informationsåtgärder samt investeringar. Utgångspunkten för allmännyttiga projekt är ett gemensamt behov och mål hos områdets aktörer.  En mängd aktörer och invånare har deltagit i beredningen av projekten.

Allmännyttiga utvecklingsprojekt kan innehålla:

 • skolningsåtgärder
 • informationsförmedling och presentationer
 • utredningar och planer
 • allmännyttiga, lokala investeringar (byggande, förbättrande, utvidgande av småinfra, inklusive småinfra i anslutning till turism)
 • utveckling av lokala tjänster
 • utveckling av byar, bevarande och återställande av kultur- och naturarv för områden med betydande landskaps- och naturvärden
 • verkställande av planer som grundar sig på utveckling genom samarbete av lantbruk, livsmedelsbranschen och skogsbruk
 • åtgärder som förnyar näringsstrukturen, landsbygdsnäringarnas konkurrenskraft och verksamhetsomgivning och vilka främjar samarbetet mellan företagare
 • innovativa åtgärder för att stävja klimatförändringen, för att anpassa sig till den eller för miljöåtgärder för skydd av vattnen
 • åtgärder som utvecklar processer som grundar sig på hållbart producerad biomassa

Kostnader som godkänns

Utgångspunkten är, att kostnaderna ska vara rimliga. Talkoarbete kan också godkännas som kostnader till högst 75 % av den privata finansieringen, men om sökanden är ett offentligrättsligt samfund, så kan talkoarbetet utgöra 100 % av den privata finansieringen. Talkoarbete godkänns inte som privat finansiering inom samarbets-, skolnings- eller informationsprojekt. Talkoarbetets värde är 20 €/timme och maskinarbetets värde 65 €/timme (inklusive maskin och förare). Projektstödets kostnader får inte innehålla till exempel alkohol, gåvor, böter, leasingkostnader eller faktureringskostnader eller -tillägg. Kostnaderna ska uppstå under projektet och de bör vara godkända i projektplanen.

Stöd beviljas inte:

 • till kostnader för anskaffningar, då sökanden, sökandens familjemedlem, företag i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning eller person i ledande ställning i sökandens företag är leverantör om det inte har begärts ett tillräckligt stort antal anbud av andra aktuella leverantörer (Obs! Jäv i beslutsfattandet måste dokumenteras)
 • till räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader som föranleds av finansieringen av projektet
 • Leasingkostnader om maskinen eller anordningen som är föremål för avtalet övergår i sökandens ägo
 • avbetalningsraterna för maskin eller anordning om anskaffningens äganderätt inte övergår under projektets verkställighetstid
 • mervärdesskatt som inte blir kvar som slutlig kostnad för sökanden
 • kostnader som inte blir kvar som slutlig kostnad för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller rabatt eller annan motsvarande orsak
 • kostnader som beror på sökandens ordinarie verksamhet som är oberoende av verkställandet av projektet eller pr-verksamhet som är förknippad med den
 • löner och arvoden till den del de överskrider normala löner och arvoden för motsvarande uppgifter
 • andra avlöningskostnader än sådana som beror på lag eller förpliktande kollektivavtal
 • resekostnader till den del de överskrider statens resereglemente
 • avlöningskostnader för en sådan anställd, som inte har varit i fast tjänst eller i tillsvidare arbetsförhållande till sökanden då stödansökan har lämnats, om tjänsten eller arbetsförhållandet besätts för mera än ett år och nämnda tjänst eller anställning inte har varit offentligt ledig att sökas
 • tjänstemännens resekostnader eller mötesarvoden, om uppgiften hör till skötseln av tjänsten