Ändringsansökan

Man kan ansöka om ändring av projektbeslutet om det sker ändringar i projektets innehåll eller kostnadsförslag. Ändringarna får inte vara stora, utan projektets ursprungliga innehåll och syfte bör vara oförändrade. Projektet kan också beviljas tilläggstid/förlängning. Alla ändringar ska motiveras. Ansökan om ändring ska alltid lämnas före ändringarna uppstår.

OBS! I fråga om projekt, vars stöd har beviljats som engångsersättning, kan ansökan om ändring endast gälla verkställighetstiden.