Finansiering

Leader-finansiering som beviljas

Medel för landsbygdsutveckling beviljas som Leader-stöd ur Landsbygdsfonden för åtgärder på SILMU rf:s verksamhetsområde. Leader-stöd kan inte beviljas för verksamhet i centrumområdet av Borgå stad. Se karta på området.

Det stöd som beviljas fastställs utgående från projektets innehåll. Ramarna för stödbeloppen har fastställts i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (se tabellen nedan). SILMU rf:s styrelse har fastställt urvalskriterier för projekten. SILMU rf behandlar alla stödansökningar.

Projektstöd: Leader-stöd kan beviljas för allmännyttiga åtgärder, t.ex. för samarbete som främjar näringsverksamhet, utvecklings-, skolnings- och informationsprojekt samt för investeringar.

Företagsstöd: Leader-stöd kan också beviljas mikroföretag för kostnader eller investeringar som förbättrar verksamhetsförutsättningarna, för grundande av företag eller för byte av bransch.

Leader-stödets övre och undre gränser

I utvecklingsprojekt och företagsstödsprojekt (moms 0%) är minsta stödbelopp 1 000 €.

SILMU rf:s Leader-finansieringsram för åren 2023 – 2027

SILMU rf:s finansieringsram för åren 2023 – 207 är cirka 3,6 miljoner euro, varav den offentliga finansieringens andel är cirka 2,8 miljoner euro.

Mera information om Landsbygdsfondens stödformer:

Livsmedelsverket: projektstöd >> och företagsstöd >>

Jord- och skogsbruksministeriet >>

Nylands NTM-central >>

Nylandsbygd.fi >>