Finansiering

Video på finska:

Leader – För dina idéer >>

Här kan du bekanta dej med handbok för projektaktörer

Leader-finansiering som beviljas

Medel för landsbygdsutveckling beviljas som Leader-stöd ur Landsbygdsfonden för åtgärder på SILMU rf:s verksamhetsområde. Leader-stöd kan inte beviljas för verksamhet i centrumområdet av Borgå stad. Se karta på området.

Det stöd som beviljas fastställs utgående från projektets innehåll. Ramarna för stödbeloppen har fastställts i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (se tabellen nedan). SILMU rf:s styrelse har fastställt urvalskriterier för projekten. SILMU rf behandlar alla stödansökningar.

Projektstöd: Leader-stöd kan beviljas för allmännyttiga åtgärder, t.ex. för samarbete som främjar näringsverksamhet, utvecklings-, skolnings- och informationsprojekt samt för investeringar.

Företagsstöd: Leader-stöd kan också beviljas mikroföretag för kostnader eller investeringar som förbättrar verksamhetsförutsättningarna, för grundande av företag eller för byte av bransch.

Leader-stödets övre och undre gränser

Minimigränser för det offentliga stöd som beviljas  
Projektstöd 6 250 euro  
 

Företagsprojekt

 
Investeringsstöd 2 500 euro
Utredning av förutsättningarna för investering 1 875 euro
Etableringsstöd 5 000 euro
Innovativa försök 2 000 euro
   
Maximigränser för offentligt stöd som beviljas  
Allmännyttiga projekt 180 000 euro
   
Investeringsstöd till företag 180 000 euro
   
Stöd för grundande av företag  
Grundande av nytt företag max. 35 000 euro
Utveckling av fungerande företag (byte av bransch) max. 35 000 euro
Innovativa försök max. 10 000 euro

SILMU rf:s Leader-finansieringsram för åren 2014 – 2020

SILMU rf:s finansieringsram för åren 2014 – 2020 är cirka 6,4 miljoner euro, varav den offentliga finansieringens andel är cirka 4,2 miljoner euro.

EU:s andel 1,8 milj. €
Statens andel 1,6 milj. €
Kommunernas andel 0,8 milj. €
Privat andel 2,2 milj. €
SAMMANLAGT 6,4 milj. €

Mera information om Landsbygdsfondens stödformer:

Livsmedelsverket: projektstöd >> och företagsstöd >>

Jord- och skogsbruksministeriet >>

Nylands NTM-central >>

Nylandsbygd.fi >>