Att söka företagsstöd

Lämna in stödansökan

I allmänhet tar det mellan två och sex månader att förbereda en ansökan, beroende på projektets innehåll och omfattning och den sökandes förmåga att investera i förberedelserna. Det beviljade bidraget bestäms av projektets innehåll och kvalitet. SILMU:s styrelse kommer att behandla ansökningar om stöd när nödvändiga bilagor och officiella tillstånd har lämnats in (inklusive byggnads-, drifts-, miljö- och andra tillstånd).

Ansökan om stöd görs elektroniskt i Hyrrä-systemet och riktas till Leader-gruppen i det område där åtgärderna huvudsakligen ska genomföras, dvs. i vårt område till utvecklingsföreningen SILMU. SILMU:s personal ger råd om hur man ansöker om stöd och förbereder projekt samt hjälper Leader-sökande och projektledare vid behov under hela projektgenomförandet. Kontakta projektrådgivare Heli Tommiska tel. 040 569 0068. Övriga kontaktuppgifter finns under punkten Kontaktuppgifter.

Hyrrä guide: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/tjanster/hyrra/

Projektplan och nödvändiga bilagor

Projektplanen skall innehålla följande åtgärder:

  • Målen och de åtgärder som krävs för att uppnå dem
  • Tidsplan för genomförandet av projektet
  • Analys av den stödda affärsverksamhetens lönsamhet i den omfattning som krävs för åtgärden
  • Beskrivning av hur hållbar utveckling kommer att beaktas vid genomförandet av åtgärden
  • kostnadsberäkning och finansieringsplan för åtgärde
  • När det gäller stöd i form av klumpsummor och standardiserade klumpsummor skall projektplanen innehålla resultaten av den planerade åtgärden och kriterierna för att bedöma hur de har uppnåtts.

Den sökande ska också lämna uppgifter om eventuella andra offentliga medel som mottagits eller sökts för genomförandet av de planerade åtgärderna och alla andra uppgifter som behövs för att bedöma och godkänna behovet av stöd.

Starta ett projekt

Om ett projekt beviljas Leader-finansiering kan kostnaderna godkännas från och med ansökningsdatumet. Projektet kan inledas på sökandens egen risk när ansökan har lämnats in, men fram till dess att ELY-centret har fattat ett skriftligt beslut är det sökandens egen risk att starta projektet och kostnaderna. Kostnader som uppstått innan ansökan lämnats in är i regel inte stödberättigande. Undantag är till exempel planeringskostnader för byggprojekt.