Investeringsstöd

Investeringsstöd kan beviljas för investeringar i samband med nyetablering eller utvidgning av företag. Investeringsstöd används för att finansiera investeringar som har väsentlig betydelse då ett företag grundas, görs mångsidigare eller utvidgas och vilka påverkar företagets möjligheter att fortsätta sin verksamhet då marknadsförhållandena ändras. Stöd kan beviljas till exempel för planering, byggande, utvidgande eller anskaffning av verksamhetsutrymmen, investeringar i nya maskiner och anordningar samt allmänna kostnader i anslutning till planering och verkställande av investeringen, inklusive tillstånds- och registreringskostnader. Stöd kan också beviljas för anskaffning eller utveckling av immateriell egendom så som dataprogram eller för anskaffning av patent, användningstillstånd, upphovsrättigheter eller varumärken. Stöd beviljas inte för ersättande investeringar, till exempel för att ersätta en söndrig produktionsapparat med en motsvarande ny apparat.

Undersökning av verkställighetsförutsättningar:

Kan beviljas för undersökning i avsikt att reda ut förutsättningarna för att utföra företagets investering (funktionella, ekonomiska och tekniska förutsättningar). Bland kostnaderna kan man godkänna kostnader för köpta tjänster och löner samt andra nödvändiga kostnader.

Nylands landsbygdssektionens tolkningar av företagsstödsbestämmelser hittar du här >>

Investeringsstödets begränsningar

Följande anskaffningar stöds inte:

  • anskaffning av traktor
  • anskaffning av transportfordon som är avsett för landsvägstrafik
  • anskaffning av skördare för virkesdrivning eller bärande skogstraktor
  • investeringar i anlutning till torvproduktion för energianvändning
  • anskaffning av ett annat bolags aktier eller andelar eller affärsverksamhet eller åtgärd, vars syfte är att finansiera företagets ägarbyte
  • anskaffning av fastighet eller byggnader av offentligt samfund, om inte objektet har varit till allmän försäljning under minst två månaders tid eller om inte objektets anskaffningspris grundar sig på minst två av säljaren oberoende, självständiga värderingsmäns uppskattning av gängse värde

Etableringsstöd >> 

Företagsstöd >>

Stödformer >> 

Finansiering >>

Att söka företagsstöd >>