Riktlinjer för finansiering 2023–2027

Leader SILMUs finansieringsriktlinjer för finansieringsperioden 2023–2027:

För landsbygdsutveckling är det möjligt att ansöka om Leader-finansiering för åtgärder som riktas till SILMUs verksamhetsområde. Stödet är behovsprövat och Utvecklingsförening SILMUs styrelsen ansvarar för stödbeslutet.

Åtgärderna riktar sig till hela SILMUs verksamhetsområde, med undantag av Borgå inre stadsområde och största delen av Borgå yttre stadsområde. Vid beviljandet av stöd betonas stadsnära landsbygd, centrala landsbygdsområden, glesbygd och lokala centrum på landsbygden. Se kartan över Borgå stadsområde (centrum) som inte är stöddugligt område.

Vid beviljandet av stödet tillämpas de riktlinjer för finansiering av projekt- och företagsstöd som man kommit överens om i CAP-planen, med Nylands NTM-centralen och Leader-grupperna i Nyland (samarbetsdokument mellan Nylands NTM-central och Leader-grupperna för finansieringsperioden 2023–2027; finansieringsanvisningar). Dessutom gäller sektorspecifika begränsningar enligt gällande regler för statligt stöd. Vilket stöd som beviljas beror på projektets innehåll och arten. SILMUs styrelsen behandlar stödansökningar när nödvändiga bilagor och myndighetstillstånd är bifogade till ansökan (bland annat bygg-, drift-, miljö- osv.).

Finansieringsriktlinjer för projekt- och företagsstöd från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (Landsbygd.fi)

Allmänna villkor för beviljande av stöd

 • Stödet är behovsprövat och kan beviljas till landsbygdsområden som identifierats som stödberättigande
 • Stöd får beviljas mikroföretag, små företag och små och medelstora företag som bearbetar och saluför jordbruks- och naturprodukter
 • Förutsättningen är att SILMU har den finansiering som behövs för stödet
 • Företagsverksamheten bidrar till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken
 • Beviljandet av stödet (förväntas inte få) får inte orsaka andra effekter än (försumbar) lindrig snedvridning av konkurrensen och marknadens funktion
 • Den sökande har uppfyllt sina sociala skyldigheter och behovet för stödet är inte konstgjort

Stödbelopp

Styrelsen kan själv besluta om stödets storlek. Utvecklingsprojekt finansieras med högst 180 000 euro.

Företagsstöd finansieras med högst 35 000 euro.

Talkoarbete

I utvecklings- och investeringsprojekt är talkoarbetet högst 100 procent av projektets egenfinansieringsandel. Projektet ska ha en omfattande plan för talkoarbete.

Finansiella riktlinjer

Stöd får inte beviljas för

 • Storskalig vattenrestaurering, muddring och andra investerings- och byggprojekt. Åtgärder kan dock stödjas om de i huvudsak hänför sig till invånarnas trivsel eller allmän utvecklingen av turismen eller annan företagsverksamhet
 • Investeringar i underhåll och upprustning av enskilda vägar
 • Tryckningskostnader av böcker. Sammanställning av en bok kan stödjas om den till exempel bidrar till bevarandet av kulturarvet eller lokalhistorien eller främjar kulturell hållbarhet
 • För bredbandsbyggande (undantag: investeringsplan kan stödas)
 • Som en allmän regel gäller att investeringar i lokaler som är avsedda för uthyrning eller
 • För uppbyggnad av vattenandelslag. Investeringsplaner för drift- och avloppsvatten kan stödjas om investeringen är en del av ett projekt av allmänt intresse
 • Rengöring eller sanering av förorenad jord
 • Utbyte av befintliga maskiner eller befintlig utrustning, såvida inte affärsverksamheten utvidgas väsentligt eller företagets teknologiska nivå förbättras avsevärt eller teknik som leder till en högre miljöskyddsnivå införs
 • Byggande av sol- och vindkraftverk eller därmed sammanhängande investeringar
 • Anskaffning av tunga markarbetsmaskiner
 • För anskaffning av traktor eller annan maskin eller utrustning avsedd för primär jordbruksproduktion
 • Investeringar i eller uppförande av serviceverkstäder för egna maskiner
 • För sökande i ekonomiska svårigheter

Vi kan finansiera ägarbyten med en separat stödform endast om det förvärvade företaget är beläget i kärn- eller glesbygdsregionen.

En mycket konkurrensutsatt bransch stöds inte. Om det finns flera aktörer inom samma sektor på orten eller i dess omedelbara närhet, beviljas inget stöd på grund av snedvridning av konkurrenssituationen.

Kommunernas finansieringsandel ingår inte i förskottsbetalningarna av projekten. Detta kan dock övervägas från fall till fall.

Beständighetsvillkor

 • Den finansierade investeringen ska användas och ägas av stödmottagaren i minst tre (3) år från den dagen då beslutet om utbetalning av den sista stödraten är gjord.
 • Av särskilda skäl kan stödgivaren bestämma en användningstid på fem (5) år.

Vid husköp eller nybygge skall byggnaden användas och ägas av stödmottagaren i minst fem (5) år.