Programperioden 2014–2020

Den nya programperioden har startat 1. januari 2014, men beredningen på EU-nivån är försenad. Detta betyder i praktiken att LEADER-stöd till nya projekt kan sökas först i början av året 2015. För tillfället vet man inte när det är igen möjligt att ansöka om finansiering, men ni kan emellertid kontakta oss med nya projektidéer och vi kan tillsammans fundera på det bästa sättet att fortsätta med beredningen i detta skede. Information inför den nya programperioden uppdateras här på SILMU:s hemsida och på Facebook. Nyheter får man även via månatlig nyhetsbrev, som kan beställas här.

Lokal utvecklingsstrategi

Beredningen av den lokala utvecklingsstrategin TILLVÄXT FRÅN SILMU 2014-2020 har påbörjats 2011 med att samla utvecklingsideér och tankar av befolkningen och olika aktörer. Detta arbete har fortgått hela 2012 och även 2013. Material har även samlats i samband med diverse tillställningar och evenemang. Invånarna och aktörerna har dessutom haft möjlighet att delta i gallupförfrågningar. Första utkastet av strategin skickades till Jord- och skogsbruksministeriet i oktober 2012. Under våren 2013 har strategin utarbetats i bl.a.a sex temagrupper. SILMU rf:s styrelse godkände strategin på sitt möte 12.6.2013 och den skickades till Jord- och skogsbruksministeriet 14.6.2013 för kommentarer. Alla inlämnade strategier utvärderades och kommenterades varefter det ännu var möjligt att komplettera strategin så att den motsvarade alla krav. Den slutliga strategin lämnas uppskattningsvis tidigast i slutet av 2013. Noggrannare tidtabell ges senare.

Med strategin TILLVÄXT FRÅN SILMU 2014-2020 ansöks finansiering som beviljas till utvecklingsåtgärder på verksamhetsområdet under den kommande programperioden. Strategin styr SILMU rf:s verksamhet och fastställer de stödberättigande åtgärderna.

Strategin förverkligas på nio kommuners område i de östligaste delarna av Nyland. (Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila ja Sibbo).

På Landsbygdsverkets hemsida får man senaste uppdateringar av den kommande programperioden 2014-2020.

På landsbygdverkets hemsida updateringarna på finska >>