För livskraftiga idéer 2023-2027

För livskraftiga idéer är Utvecklingsförening SILMUs strategi för programperioden 2023–2027. Strategin är uppställd i samarbete med regionens aktörer, intressentgrupper, personalen, styrelsen och framför allt genom att lyssna in de behov som befolkningen i regionen har. SILMU:s styrelse har utstakat tre huvudmål som utvecklingsområden, vilka utvecklar områdets mångfald och ökar landsbygdens attraktionskraft. Målen är också i linje med andra landsbygdsutvecklingsprogram. Dessa huvudmål är företagsverksamhet och sysselsättning, livskraftiga byar och skärgård samt välmående, natur och miljö. Syftet med genomgripande teman är att stöda strategins verkställighet utgående från områdets behov. De genomgripande teman är: ungdomar, åldrande befolkning, hållbar utveckling och klimatförändring.

Företagsverksamhet och sysselsättning

Områdets företagsverksamhet är stark och mångsidig, varför stöd till företagsverksamheten är en väsentlig del av områdets utveckling. Vi förbättrar områdets företagsverksamhet genom att erbjuda rådgivning, stöd och finansieringsmöjligheter. Vi utnyttjar Leadergruppernas Start up-stöd för utveckling av områdets företagsverksamhet. Vi stöder såväl nya som befintliga företag och vi uppmuntrar också områdets ungdomar till företagande. Förutsättningar för företagsverksamhet finns i regionen och det är en del av vår verksamhet att få dem i användning.

Tyngdpunktsområdets viktigaste mål är:

 • uppmuntra företag till lönsam och hållbar affärsverksamhet
 • skapa möjligheter till nätverkande för företag
 • stöda miljövänliga utvecklingsmöjligheter
 • främja innovativitet i området
 • utveckla landsbygdens företag mot en mera hållbar framtid
 • belysa företagsverksamhetens fördelar i alla åldersgrupper
 • öka företagens kunskap för utveckling av företagsverksamheten

Tyngdpunktsområdets viktigaste åtgärder:

 • uppmuntra företagare till nya, innovativa verksamhetsformer
 • värna om principerna för hållbar utveckling
 • möjliggöra kompanjonskaps- och samarbetsprojekt
 • uppmuntra till utveckling och bruktagning av förnybara energilösningar
 • utveckla attraktionskraften för områdets turism

Livskraftiga byar och skärgård

På området finns cirka 250 byar, av vilka man kan kalla 90 för funktionella byar, dvs. det finns aktiv och mångsidig föreningsverksamhet i byn. Utveckling av samarbetet mellan byar och kommuner är en del av SILMU:s verksamhet, liksom ökande av byarnas ”intelligens”, förbättrande av funktioner och ökning av tjänster. Skärgårdsutvecklingen styrs av både det nationella programmet för utveckling av skärgårds- och vattendragsområden (2020–2023) och lokala skärgårdsprogram.

Tyngdpunktsområdets viktigaste mål är:

 • stöda invånarnas vilja för förbättring av sin egen hemort
 • stärka den lokala identiteten
 • värna om områdets särdrag och kulturobjekt
 • öka landsbygdens trivsel och attraktionskraft
 • motarbeta marginalisering
 • utveckla områdets servicestrukturer
 • aktivera områdets invånare att delta i byaverksamhet och frivilligarbete
 • hitta smarta lösningar för att främja byarnas välmående och livskraft

Tyngdpunktsområdets viktigaste åtgärder:

 • utnyttja lokala aktörers potential för byakollektivets bruk
 • möjliggöra utvecklings-, säkerhets- och byaplaner
 • samarbete över byagränserna
 • värnande av kulturobjekt och naturens mångfald
 • förbättra tillgängligheten
 • betonande av kulturarv och ökande av medvetenheten

Välmående, natur och miljö

Välmående har konstaterats ha en koppling till miljön. Beaktande av miljön, bevarande av miljön och den egna välmågan är en kombination, som strävar till balans utan att slita slut på någonting. SILMU-områdets kommuner har vidtagit olika åtgärder för att hejda klimatförändringen och för anpassning till den. Projektverksamhet kan till exempel minska områdets klimatutsläpp genom att öka bruktagning av förnybara energilösningar, genom att verkställa oberoende information om planering och användning av förnybar energi, skapa energilösningar och närmatsmodeller samt öka områdets energisjälvförsörjning.

Tyngdpunktsområdets viktigaste mål är:

 • lära sig förstå betydelsen av mångfaldig natur
 • förbättra områdets välmående genom utveckling av tjänster och livskraft
 • aktivera områdets invånare till självförsörjning
 • öka miljömedvetenheten
 • stärka områdets bioekonomi
 • stöda bevarandet av en rik kulturmiljö

Tyngdpunktsområdets viktigaste åtgärder:

 • stöda åtgärder som skyddar skärgården, kusten och vattenområden
 • förbättra naturkunskapen i området
 • öka invånarnas intresse för sin livsmiljö
 • öka medvetenheten om hållbar användning av naturresurser
 • erbjuda rådgivning, handledning och skolning av god kvalitet
 • skapa nya verksamhetsformer