Ideasta elinvoimaa 2023-2027

Ideasta elinvoimaa on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n uusi alueelle laadittu kehittämisstrategia: Ideasta elinvoimaa. Kehittämistarpeet ja painopisteet ovat nousseet esille valmistelevan osallisuusprosessin aikana, johon on osallistettu alueen asukkaita ja toimijoita. Tulevalla ohjelmakaudella 2023–2027 keskitymme kolmeen painopisteeseen: yritystoiminta ja työllisyys, elinvoimaiset kylät ja saaristo sekä hyvinvointi, luonto ja ympäristö. Ohjelmakauden painopisteiden neljäksi läpileikkaavaksi teemaksi on valittu: nuoriso, ikääntyvä väestö, älykkäät kylät, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos.

Yritystoiminta ja työllisyys

Alueen yritystoiminta on vahvaa ja monipuolista, siksi sen tukeminen on olennainen osa alueen kehitystä. Parannamme alueen yritystoimintaa tarjoamalla neuvontaa, tukea ja rahoitusmahdollisuuksia. Tuemme niin uusia kuin jo olemassa olevia yrittäjiä sekä kannustamme myös alueen nuoria yrittäjyyteen. Yritystoiminnan edellytykset löytyvät alueelta ja niiden potentiaalin valjastaminen käyttöön on osa toimintaamme.

Painopisteen tavoitteita ovat:

 • kannustaa yrityksiä kannattavaan ja kestävään liiketoimintaan
 • luoda yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia
 • tukea ympäristöystävällisiä kehittämistapoja
 • edistää innovatiivisuutta alueella
 • kehittää maaseutualueiden yrityksiä kohti kestävämpää tulevaisuutta
 • tuoda yrittäjyyden houkuttelevuus esiin kaikenikäisille
 • lisätä yritysten tietoutta oman yritystoiminnan kehittämisessä

Painopisteen tärkeimmät toimenpiteet:

 • kannustaa yrittäjiä uusiin innovatiivisiin toimintamuotoihin
 • vaalia kestävän kehityksen periaatteita
 • mahdollistaa kumppanuus- ja yhteistyöhankkeet
 • kannustaa uusiutuvien energiamuotoratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon
 • kehittää alueen matkailua ja turismin vetovoima

Elinvoimaiset kylät ja saaristo

Alueella on noin 250 kylää, joista 90 voi kutsua toiminnallisiksi, eli kylissä tehdään aktiivista ja monipuolista yhdistystoimintaa. Kylien ja kuntien välisen yhteistyön kehittäminen on osa SILMUn toimintaa, samoin Kylien ”älykkyyden” lisääminen, toimintojen parantaminen ja palveluiden lisääminen. Saariston kehittämistä ohjataan sekä valtakunnallisella saaristo- ja vesistöalueiden kehittämisohjelmalla (2020–2023) että paikallisilla saaristo-ohjelmilla.

Painopisteen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 • tukea asukkaiden tahtoa oman paikkakuntansa parantamiseksi
 • vahvistaa paikallisidentiteettiä
 • vaalia alueen omaleimaisuutta ja perintökohteita
 • lisätä maaseutualueen viihtyvyyttä ja vetovoimaa
 • työskennellä syrjäytymisen ehkäisemisen puolesta  
 • kehittää alueen palvelurakenteita
 • aktivoida alueen asukkaat mukaan kylätoimintaan ja vapaaehtoistyöhön
 • etsiä älykkäitä ratkaisuja kylien hyvinvoinnin ja elinvoiman lisäämiseksi

Painopisteen tärkeimmät toimenpiteet:

 • paikallistoimijoiden potentiaalin valjastaminen kyläyhteisön käyttöön
 • mahdollistaa kehittämis-, turvallisuus- ja kyläsuunnitelmien tekeminen
 • yhteistyötä yli kylärajojen
 • perintökohteiden ja monimuotoisen luonnon vaaliminen
 • saavutettavuuden parantaminen
 • kulttuuriperinnön korostaminen ja tietoisuuden lisääminen

Hyvinvointi, luonto ja ympäristö

Hyvinvoinnin on todettu olevan yhteydessä ympäristöön. Ympäristön huomioiminen, luonnon säilyttäminen ja oma hyvinvointi ovat kombinaatio, joka tähtää oikean balanssin löytymiseen, kuluttamatta mitään loppuun. SILMU alueen kunnissa on jo tehty paljon erilaisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Hanketoiminnan avulla voidaan esimerkiksi vähentää alueen ilmastopäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian ratkaisujen käyttöönottoa, toteuttaa puolueetonta neuvontaa uusiutuvan energian suunnittelusta ja käyttöönotosta, innovoida energiaratkaisuja ja lähiruokamalleja sekä kasvattaa alueen energiaomavaraisuutta.

Painopisteen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 • oppia ymmärtämään monimuotoisen ympäristön tärkeys
 • lisätä alueen hyvinvointia palveluiden ja elinvoiman kehittämisellä
 • aktivoida alueen asukkaita omavaraisuuteen
 • lisätä ympäristötietoisuutta
 • vahvistaa alueen biotaloutta
 • tukea rikkaan kulttuuriympäristön säilymistä

Painopisteen tärkeimmät toimenpiteet:

 • tukea saaristo-, rannikko ja vesialueita suojelevia toimenpiteitä
 • kasvattaa alueen luontotietämystä
 • lisätä asukkaiden kiinnostusta elinympäristöä kohtaan
 • lisätä tietoisuutta luonnonvarojen kestävän käytöstä
 • tarjota laadukasta neuvontaa, opastusta ja koulutusta
 • innovoida uusia toimintatapoja

Läpileikkaavat teemat:

Nuoriso
SILMUn aktiivisen nuorisojaoston toimintaa jatketaan. Alueen nuorille kerrotaan hanketoiminnasta ja erilaisista rahoitusmahdollisuuksista, joilla voidaan kehittää alueen toimintaa. Alueen nuoria aktivoidaan mukaan jaoston toimintaan ja kannustetaan nuoria yrittäjyyteen.

Ikääntyvä väestö
Kaikkia alueen asukkaita aktivoidaan kehittämään alueen toimintaa ja myös ikääntyvä väestö otetaan huomioon. Valjastetaan kaikki potentiaali mukaan kehittämistyöhön ja varmistetaan, että tuetaan myös ikääntyvien palvelu- ja harrastusmahdollisuuksien kehittämistä alueelle.  

Älykkäät kylät
Älykkäät kylät ovat tärkeä osa maaseudun tulevaisuuden kehitystä. Termillä tarkoitetaan sitä, että toimenpiteillä panostetaan tulevaisuuden kyliin ja niissä huomioidaan digitalisaatiota edistäviä innovaatioita. Maaseutuverkoston määritelmän mukaan älykkäillä kylillä tarkoitetaan maaseutualuiden yhteisöjä, jotka hyödyntävät innovatiivisia ratkaisuja sekä paikallisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia kehittääkseen muutoskestävyyttä. Läpileikkaavana teemana älykkäät kylät tarkoittavat sitä, että kannustamme ja tuemme alueemme kylien innovatiivisia toimintoja ja toimintatapoja. Aktivoimme alueen asukkaita erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien avulla. Kyläneuvojamme on kylätoiminnan ammattilainen, joka auttaa kylätoimijoita kehittämään alueen kyliä uusilla innovatiivisilla ja älykkäillä ratkaisuilla

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos (Green Deal)
Kestävän kehityksen tukeminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillitseminen ovat tärkeissä rooleissa ohjelmakauden hankkeissa. Aktivoimme hanketoimijoita huomioimaan kestävämmän toiminnan tuomat hyödyt ympäristölle. Lisäämme ympäristötietoutta alueellamme.