Hanketuen hakeminen

Tukihakemuksen jättäminen

Tukihakemus tehdään sähköisesti Hyrrä – järjestelmässä ja osoitetaan sen alueen Leader-ryhmälle, jonka alueella toimenpiteitä tullaan pääasiassa toteuttamaan, eli meidän alueellamme Kehittämisyhdistys SILMU ry:lle.

Hyrrä ohje: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/asiointi/hyrra/

Hakemusten valmistelu kestää keskimäärin kahdesta kuuteen kuukauteen riippuen hankkeen sisällöstä ja laajuudesta sekä hakijan mahdollisuuksista panostaa valmisteluun. Myönnettävä tuki määräytyy hankkeen sisällön ja laadun perusteella. SILMU ry:n hallitus käsittelee tukihakemukset, kun tarvittavat liitteet ja viranomaisluvat ovat hakemuksen liitteinä (sisältäen rakennus-, toimenpide-, ympäristö jne. luvat).

SILMU ry:n henkilökunta neuvoo tuen hakemiseen ja hankkeen valmisteluun liittyvissä kysymyksissä sekä auttaa Leader-tuen hakijoita ja hankkeiden toteuttajia tarpeen mukaan koko hankkeen toteutuksen ajan. Hankeneuvoja Heli Tommiskan tavoittaa numerosta 040-569 0068 (kesälomalla 30.6-29.7.) ota yhteyttä silmu@silmu.info.

Hanketuen hakijoina voivat toimia rekisteröidyt, yleishyödylliset yhteisöt tai säätiöt, kunnat ja kuntayhteenliittymät, osuuskunnat ja yritykset.

Tukihakemuksen liitteet

Hankesuunnitelma ja tarvittavat liitteet

Hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kehittämistarpeet, hankkeen tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet, toteutumisen arviointiperusteet ja arvio toteutusajasta sekä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta. Hankesuunnitelmasta on lisäksi käytävä ilmi

 • hankkeen toteutustapa, tukimuoto, hankkeen tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (sis. talkootyön osuus ja yksityinen rahoitus)
 • miten hankkeen valmistelussa on otettu huomioon jo aikaisemmin julkisella rahoituksella rahoitetuista hankkeista saadut vastaavaan tai siihen läheisesti liittyvään toimintaan myönnetyn tuen tulokset
 • miten hankkeen tuloksena syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen
 • selvitys hakijan toiminnasta, hakijan organisaatiosta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä henkilö- ja muista voimavaroista
 • hankkeen sisältö ja kohderyhmä
 • mahdollinen kehittämistukilain 24 §:ssä tarkoitettu tuen siirtäminen (yhteistyöhankkeet)
 • hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja tarvittavat sopimusjärjestelyt
 • arvio hankkeen tuloista
 • kuvaus hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista tiedottamisesta ja raportoinnista.
 • Rakentamista koskevaan suunnitelmaan on liitettävä seuraavat toimenpiteen toteuttamisen
  kannalta riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat:
  1) pääpiirustukset;
  2) erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa;
  3) rakennusselostus; ja
  4) rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma.
  Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin.

Hankkeen aloittaminen

Mikäli hankkeelle myönnetään Leader-rahoitusta, kustannuksia voidaan hyväksyä hakemuksen vireille tulopäivästä alkaen. Hankkeen voi käynnistää omalla riskillään, kun hakemus on tullut vireille, mutta ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä käynnistys ja kulut ovat hakijan omalla vastuulla. Ennen hakemuksen vireille tuloa syntyneitä kustannuksia ei pääsääntöisesti voida hyväksyä tukikelpoisiksi. Poikkeuksena ovat esim. rakennushankkeiden suunnittelukustannukset.

Hyväksyttävät kustannukset

Lähtökohtana on, että kustannusten tulee olla kohtuullisia. Kustannusten tulee perustua hankittuun tietoon tai tarjoukseen. Kaikki kustannukset 3000 € ja yli, on todennettava hintatason selvityksellä. Hintatason selvitystä varten tarvitaan vähintään kolme (3) tarjousta eri tahoilta. Mikäli hankinta on yli 60 000 euroa (tavara ja palvelut) ja tukiprosentti yli 50 %, se on kilpailutettava Hilmassa,  mikäli hankinta on yli 150 000 euroa (rakennusurakat) ja tukiprosentti yli 50 %, se on kilpailutettava Hilmassa.

Kustannuksina voidaan hyväksyä myös talkootöitä, joiden osuus voi olla 100 % yksityisestä rahoituksesta. Talkootyötä ei hyväksytä yhteistyö-, koulutus- eikä tiedonvälityshankkeissa yksityiseksi rahoitukseksi. Talkootyön arvo on  20 € / tunti ja konetyön hinta 60 € / tunti (sisältää koneen ja kuljettajan). Hanketukien kustannuksiin ei saa sisältyä esim. alkoholia, lahjoja, palkintoja, sakkoja, leasing-rahoituskustannuksia tai laskutuslisiä. Kustannusten tulee syntyä hankkeen aikana ja ne tulee olla hyväksytty hankesuunnitelmassa.

Tukea ei myönnetä:

 • sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta (huom! Jääviys päätöksenteossa dokumentoitava)
 • korkoihin, provisioihin ja varainsiirtoveroon sekä muihin investoinnin tai muun toimenpiteen rahoituksesta aiheutuviin kuluihin
 • Leasing – kustannuksiin, jos sopimuksen kohteena oleva kone tai laite sopimusehtojen mukaisesti siirtyy hakijan omistukseen
 • osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueriin, jos hankitun omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana
 • arvonlisäveroon, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi
 • kustannuksiin, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta
 • kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan muusta kuin hankkeen toteuttamiseen liittyvästä säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta
 • palkkoihin ja palkkioihin siltä osin, kun ne ylittävät vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan palkan ja palkkion määrän
 • muihin palkkaukseen kuuluviin kustannuksiin kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta työehtosopimuksesta johtuviin kustannuksiin
 • matkakustannuksiin siltä osin, kun ne ylittävät voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan
 • sellaisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, joka ei ole tukea haettaessa ollut hakijan vakinaisen viran haltija tai toistaiseksi voimassa olevassa kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, jos virka tai toimi täytetään yli vuodeksi eikä kyseinen virka tai toimi ole ollut julkisesti haettavana
 • virkamiehen matkakustannuksiin ja kokouspalkkioihin, jos tehtävä kuuluu virkamiehen viranhoitoon

Luvat, aloittaminen ja toteuttaminen:

Tuen myöntämisen edellytyksenä on toimenpiteen kannalta välttämättömän viranomaisluvan esittäminen (rakennus-, toimenpidelupa jne.) HUOM! lupakäsittely voi viedä aikaa!

Investoinnin aloittamiseksi katsotaan 1. rakennustöiden alkaminen 2. hankinnan toteutus 3. hankinnan maksaminen 4. muun sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman. Hakemuksen tulee olla vireillä Hyrrä -järjestelmässä, ennen kuin aloitetaan hankkeen toimenpiteet (vireille tulosta tulee ilmoitus hakijalle)

Yleishyödyllisen hankkeen toteutusaikaan voi tarvittaessa hakea jatkoaikaa, jos sille on hyväksyttävä syy, joka ei ollut ennakoitavissa ja toteutusajan pidentäminen on hankkeen toteutumisen kannalta välttämätöntä (yhteensä enintään viisi vuotta). Tuen maksimi Leader-ryhmältä haettaessa on 180 000 euroa / hakemus. Tuen maksua haetaan Hyrrässä erillisellä maksuhakemuksella toteutuneiden kustannusten mukaan sen jälkeen, kun hankkeelle on tehty rahoituspäätös

HYRRÄ

Hakemus tehdään sähköisesti Hyrrä –järjestelmässä, eli sinne täytetään hakemus sekä tallennetaan tarvittavat liitteet PDF-muodossa. HUOM! Hyrrä toimii parhaiten Crome –selaimella.

Tässä lisätietoa Hyrrästä: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/asiointi/hyrra/

Hakemusta tehdessä SILMU ry:lle, täytyy valita tuen hakeminen PAIKALLISESTA TOIMINTARYHMÄSTÄ (Leader), muuten hakemus menee Uudenmaan ELY-keskukseen oletuksen mukaisesti.