Fyrkka säännöt

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.11.2023.

SILMU Fyrkka-rahoituksen (myöh. Fyrkka) tavoitteena on aktivoida alueen nuoria (11–29-vuotta) kehittämään omaa asuin- tai opiskelupaikkaansa ja tehdä Leader- ja hanketoimintaa tutuksi nuorille. Toiminnasta saatavan hyödyn tulee kohdistua nuoriin, jotka asuvat SILMU ry:n toiminta-alueella: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

Fyrkkaa voidaan myöntää 100–900 € /toiminto (90–100 %) seuraavin ehdoin:

 • Kun hankkeen kustannukset ovat 100–500 €, Fyrkka-tuki voi olla 100 % (omarahoitusosuutta ei tarvita)
 • Kun hankkeen kustannukset ovat yli 500 € mutta korkeintaan1 000 €, Fyrkka-tuki voi olla enintään 90 % (omarahoitusosuus tarvitaan)
 • Kun hankkeen kustannukset ovat yli 1 000 €, Fyrkka-tukea voidaan myöntää enintään 900 € (omarahoitusosuus tarvitaan)

Omarahoitusosuus koostuu rahasta ja sen voi kerätä esim. pääsylipputuloilla tai lahjoituksilla tai muilla tuloilla.

Fyrkkaa voidaan myöntää vain hankkeille, jotka ovat nuorten itsensä suunnittelemia ja toteuttamia, joissa nuorten rooli on aktiivinen, kustannukset ovat kohtuullisia sekä toiminta on konkreettista ja toteutettavissa. Tukea voidaan myöntää uuden toiminnan aloittamiseen tai jo olemassa olevan toiminnan kehittämiseen. Tukea voidaan myöntää nuorten yritystoiminnan käynnistämiseen ja/tai kehittämiseen. Yksi toiminto voi sisältää useampia kohtia ja toiminnon kesto voi olla korkeintaan yksi vuosi.

Fyrkka-hakemuksessa katsotaan eduksi, mikäli nuorten rooli järjestelytoiminnoissa on merkittävä, toiminnosta on mahdollista tulla pysyvää tai se on suunniteltu pysyväksi tai toiminto sopii siirrettäväksi muille.

Toiminto voidaan suorittaa yhdessä esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa, joko SILMUn toiminta alueella, muualla Suomessa tai ulkomailla.

Fyrkkaa saa käyttää VAIN toimintoihin, joihin rahoitusta on myönnetty. Mikäli toiminnon aikana kerätään varoja (esim. lippu- tai osallistumismaksuina), tulee hakijan esittää se jo hakemuslomakkeella.

Fyrkkaa myönnetään vain toimintoihin, jotka ovat päihteettömiä.

Fyrkkaa voidaan myöntää erilaisiin nuorten järjestämiin toimintoihin kuten:

 • nuorille suunnatun tapahtuman järjestämiseen (esim. peli-ilta, ulkotapahtuma, urheilu- ja liikuntapäivä)
 • nuorten osallistuminen muiden järjestämään tapahtumaan
 • yhteisten harrastusvälineiden hankintaan
 • nuorten kokoontumistilojen viihtyvyyden lisäämiseen
 • koulutus (esim. jonkin harrastuksen opastukseen)
 • suuremman hankkeen suunnittelu
 • nuorisoyrityksen perustaminen tai kehittäminen

Kuka voi hakea Fyrkkaa?

 • rahoitusta voi hakea yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä nuoria, jossa on vähintään kolme 11–29-vuotiasta nuorta
 • nuori yrittäjä (11–29-vuotta) voi hakea rahoitusta yksin
 • nuorten tulee asua tai opiskella SILMU ry:n toiminta-alueella: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
 • ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka voi olla myös yksi ryhmän nuorista tai muu valittu henkilö

Fyrkkaa ei myönnetä:

 • jälkikäteen jo toteutetuille tai aloitetuille toiminnoille (hakemus tulee jättää ennen toimenpiteen toteutusta)
 • palkkoihin, palkkioihin tai päivärahoihin
 • matka- ja kuljetuskustannuksiin
 • alle 100 € kustannuksiin
 • henkilökohtaisiin harrastus- tai koulutuskustannuksiin
 • luokkaretkiin
 • toimintoihin, jotka ovat koulujen, yhdistysten, järjestöjen tai kunnan normaalia toimintaa tai siihen rinnastettavaa
 • moottoriajoneuvojen hankintaan

Hakemusten haku ja käsittely:

Rahoitusta haetaan lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.silmu.info/nuorisojaosto. Hakujaksoja on neljä vuodessa. Hakujakson jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään seuraavan hakujakson päättymisen jälkeen (esim. hakujakso päättyy 31.1. ja hakemus saapuu 1.2. jolloin sen käsittely siirtyy automaattisesti 2 hakujaksolle eli käsittely vasta 30.4. jälkeen)

Hakujaksot:
1.11. –31.1.
1.2. – 30.4.
1.5. – 31.8.
1.9. – 31.10.

Hakemukset käsitellään SILMU ry:n nuorisojaostossa kolmen viikon kuluessa hakujakson päättymisestä. SILMUn nuorisojaosto arvioi Fyrkka-hakemukset kokouksessaan ja tekevät päätökset rahoitettavista hankkeista. Nuorisojaostolla on oikeus hylätä osa hakemuksen kustannuksista tai rahoitushakemus kokonaisuudessaan perustelluin syin. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

Myönnetyn Fyrkan maksu hakijalle

Myönnetty rahoitus maksetaan hakijalle sovittuna ajankohtana seuraavasti:

 • mikäli myönnetty rahoitus on 100–500 €, maksetaan se yhdessä erässä, kun nimetty yhteyshenkilö on allekirjoittanut päätöksen
 • mikäli myönnetty rahoitus on yli 500 €, maksetaan rahoitus kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä (1. erä = 500 €) maksetaan, kun nimetty yhteyshenkilö on allekirjoittanut päätöksen ja loppuerä sen jälkeen, kun ennalta sovitut toiminnot on todistetusti toteutettu

Raportointi

Kaikki rahoitusta saaneet hakijat raportoivat toteutuneesta toiminnosta ja rahoituksen käytöstä SILMU ry:lle kahden kuukauden kuluessa toiminnon päättymisestä.

 • Sähköinen raportointilomake
 • Kuitit, tositteet, tiliote (tarvittaessa) sähköpostilla/postilla
 • Osallistujalistat ja valokuvat/videot sähköpostilla/ postilla

Sähköisen raportoinnin lisäksi hakija toimittaa kopiot laskuista, tiliotteista sekä ennalta sovitut muut dokumentit, joista selviää toiminnon toteutus. Materiaalit toimitetaan joko sopimuksessa määriteltyyn sähköpostiin tai postilla osoitteeseen Veckjärventie 1, 06150 Porvoo.

Kirjallisen raportin voi korvata osittain toiminnon toteuttamisesta kuvatulla videolla, mikäli asiasta on sovittu päätösvaiheessa. Muita dokumentteja voivat olla esimerkiksi osallistujalistat ja valokuvat. Valokuva- ja videomateriaalin tulee olla sellaista, että SILMUlla on mahdollisuus käyttää sitä kotisivullaan ja sosiaalisessa mediassa kertoakseen, mitä SILMU Fyrkka -rahoituksella on toteutettu (muista siis pyytää lupa materiaalin julkaisemiseen, mikäli on kuvattu ihmisiä). Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää perusteet tarvittavalle lisäajalle. Ryhmältä, joka ei raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty rahoitus kokonaisuudessaan takaisin.

Tuen takaisinmaksu ja päätöstä suuremmat kustannukset

Mikäli toiminnot toteutetaan myönnettyä tukea pienempinä, tulee käyttämätön tuki palauttaa. Hankkeeseen on poikkeustapauksissa mahdollista tehdä muutoshakemus ottamalla yhteyttä SILMUun.

Mikäli päätöksen mukaisia toimenpiteitä ei toteuteta lainkaan, tulee käyttämätön tuki palauttaa.

Mikäli kustannukset ovat rahoituspäätöstä suuremmat, hakija vastaa itse ylimenevästä osasta.

Pysyvyysehto

Pysyvyysehto koskee vain Fyrkka-tuella hankittuja laitteita, välineitä ja tarvikkeita. Hankittavien laitteiden ja varusteiden on oltava hakemuksen mukaisessa käytössä ja kohderyhmän käytössä vähintään 2 vuotta, hankkeen päätyttyä.