Kansainvälisyys

Kansainväliset hankkeet

Kansainvälinen hanke haetaan ja toteutetaan pääpiirteittäin samalla tavalla kuin normaali kehittämishanke, mutta kv-hankkeeseen tarvitaan vähintään yksi ulkomainen kumppani. Osa toimenpiteistä suunnitellaan ja toteutetaan kumppanin kanssa yhdessä ja niistä tehdään yhteistyösopimus. Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa paikallisesti ilman kumppania. Kv-hankkeiden valmistelu vaatii yleensä enemmän aikaa kuin paikallinen hanke, mm. kumppanien etsimiseen ja heidän kanssa asioista sopimiseen saattaa helposti kulua aikaa useampi kuukausi.

Komission ohje kansainvälisille Leader-hankkeille >> 

Leader-rahoitettuja kv-hankkeita toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteenä 19, jonka tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja, käynnistää uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä lisätä maaseudun elinkeino- ja työllisyysmahdollisuuksia suoraan tai välillisesti.

Kumppani Suomen ulkopuolelta (partner, lead partner)

Kumppanin tulee toimia Euroopassa sellaisella alueella, jossa on Leader-ryhmä tai Leader-tyyppistä toimintaa. Hankkeessa voi olla mukana partnereita useammista maista, mutta hankkeen hallinnointi voi käydä raskaaksi, jos maita on enemmän kuin kolme. Kumppanin hakemisessa paikalliset Leader-ryhmät (SILMU ry) voivat olla apuna. Hankkeessa mukana olevista tahoista (kumppaneista) valitaan yksi, joka vastaa koko yhteistyön koordinoinnista (= päähakija, eli lead partner).

EU:n alueen Leader-ryhmät >>
Kv-hankkeiden kumppanihaku >>

Hankesuunnitelma (project plan) ja yhteinen toimi (joint action)

Kun kumppani tai kumppanit ovat löytyneet ja yhteinen kehittämisidea/toiminta on selvillä, laaditaan hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman runko (otisikot) on sama kuin paikallisessa hankkeessa, mutta kv-hankkeessa on lisäksi yhteisiä toimenpiteitä (yhteinen toimi = joint action) joita toteutetaan yhdessä kumppanin/kumppaneiden kanssa. Hankkeesta on hyvä tehdä tiivistelmä, jossa on esitetty toimenpiteet kohdemaakohtaisesti ja toimenpiteet, jotka tehdään yhdessä.

Hankesuunnitelman malli (Word) >>
Esimerkki kv-hankkeen toiminnoista (PDF) >>

Aiesopimus (letter of intent) ja yhteistyösopimus (cooperation agreement)

Kun yhdessä valmisteltu hankesuunnitelma on valmis, laaditaan yhteistyösopimus, jossa allekirjoittavat osapuolet sitoutuvat hankesuunnitelman toteuttamiseen sekä määritellään vastuut ja velvoitteet hankkeen toteutuksessa. Hankkeessa mukana olevat toimijat (kumppanit) hakevat rahoitusta oma alueen Leader-ryhmän kautta. SILMU ry:n hallitus käsittelee sellaiset kv-hakemukset, joissa on vähintään aiesopimus liitteenä. Lopullinen yhteistyösopimus tulee olla hakemuksen liitteenä viimeistään silloin, kun ELY-keskus tekee virallisen rahoituspäätöksen hakemuksesta.

Aiesopimusmalli (Word) >>
Yhteistyösopimusmalli (Word) >>

Aiesopimuksen allekirjoittamista varten Maaseutuverkostopalveluilla on haettavissa palvelupaketti kv-toimintaan. Paketilla voidaan kattaa matkakustannuksia, jotka syntyvät suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta kv-verkostojen rakentamisesta. Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti, mutta muutamalla poikkeuksella: päivärahoja ei makseta, majoituskustannus voi olla enimmillään henkilöä kohden 100 euroa / yö ja korvattava matkakustannus on korkeintaan 1 000 euroa / hlö. Yhdelle matkalle hyväksytään korkeintaan kaksi henkilöä, eli yhtä palvelupakettia kohden korvattava matkakustannus voi olla korkeintaan 2 000 euroa (sis. ALV). Matka ei saa olla minkään käynnissä olevan hankkeen tms. toimenpide.

Maaseutuverkostopalvelujen kv-toiminnan palvelupaketti (kohta 3.) >>

Tuen määrä ja tukikelpoiset kustannukset

Kv-hankkeille (kehittämishanke) voidaan myöntää tukea enintään 100 % ja 180 000 euroa Leader-ryhmää kohden.

Yhteistyökumppanin rahoitus joko paikalliselta Leader-ryhmältä (EU-maat) tai muulta vastaavalla tavalla muodostetulta ryhmältä (EU:n ulkopuoliset maat).

Tukikelpoiset ja kohtuulliset kustannukset hankkeessa:
1) palkkaus- ja palkkiokustannukset ja niihin liittyvät lakisääteiset kustannukset lukuun ottamatta luontaisetuja
2) matkakustannukset
3) ostopalveluiden hankinta
4) vuokrakustannukset
5) muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset ja tavanomaiset yleiskustannukset lukuun ottamatta käyttöomaisuuden hankintaa

Tarjoilukustannukset: Ulkomaisten vieraiden kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia (vieraanvaraisuus).

Ulkomaan matkan hyväksyttävät kustannukset:

1) matkakustannukset liittyvät paikallisen Leader-ryhmän rahoituskiintiöstä rahoitettuun kansainväliseen hankkeeseen tai hankkeen toteuttaminen sitä edellyttää tai matkoihin on muu erityisen painava peruste
2) matkan kustannukset on sisällytetty hankesuunnitelmaan ja kustannukset on eritelty kustannusarviossa. Ulkomaan matka on aina perusteltava erikseen (huvimatkoja ei tueta).

Hakuprosessi

1. Kumppaneiden etsiminen, hankkeen suunnittelu, sopimusten valmistelu (mahdollinen esiselvityshanke)

2. Tukihakemus Leader-ryhmälle: hankesuunnitelma, kustannusarvio ja yhteistyösopimus (vähintään aiesopimus hakuvaiheessa)

3. Leader-hallituksen käsittely: hakemuksen tarkistus ja tarkoituksenmukaisuusharkinta, rahoituslausunto

4. Tukihakemus eteenpäin ELY-keskukselle: laillisuustarkistus

Leader-ryhmä toimittaa lisäksi SFC-lomakkeen sähköisesti ELY-keskukselle

5. Tukipäätös tuen hakijalle ja SFC-lomake sähköisesti maa- ja metsätalousministeriölle eli MMM:lle (ELY)

4. Ilmoitus komission SFC-järjestelmään (MMM)

Huomioitavaa kv-hankkeeessa

– esiselvitys aina mahdollinen
– oltava aina suomalaisen Leader alueen ja toisen jäsenmaan Leader alueen tai EU:n ulkopuolisen alueen välistä yhteistyötä
– yhteistyössä oltava mukana vähintään yksi Leader-ryhmä
– yhteistyösopimus oltava ennen tukipäätöstä
– edellytyksenä yhteinen toimi/toimenpide (joint action)

Esimerkkejä SILMU ry:n rahoittamista kansainvälisistä hankkeista:

Art and the environment >>

Agrosociale: cultivating citizenship >>

Ympäristötietoisuutta yli rajojen – Enviromental awarenss, exchange of practises across the borders (alempana sivulla Art and environment -hankkeen esittelyn jälkeen) >>

Hyödyllisiä linkkejä

Suomen Maaseutuverkostopalvelut >>

Leader kattojärjestö (European LEADER Association for Rural Development) >>

Euroopan maaseutuverkostoyksikkö (European Network for Rural Development) >>

Europan Parlamentti >>

Kansainvälisen toimijan opas englanniksi (PDF) Beginners guide >>

Eurooppatiedotuksen ohjeita EU-rahoituksen hakemiseen löydät tästä >>

ERASMUS+ Youth in action esittely täältä >>