Ohjelmat

Kaikkien Leader-rahoituksella tuettavien toimenpiteiden (hankkeiden) tulee noudattaa sekä valtakunnallista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 että paikallista Leader-strategiaa SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 strategiset painopisteet ovat

 1. edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.
 2. monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista
 3. lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020  tavoitteena on

 • osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyy
 • ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat
 • luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat
 • maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat
 • maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu
 • maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 >>

Maaseutuohjelma >>

Maaseutuohjelma – Yhteisöllisyys >>

Maaseutuohjelma – Yrittäjyys >>

Maaseutuohjelma – Ympäristö >>
 

Paikallinen Leader-strategia

SILMU ry on yhdessä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa laatinut paikallisen Leader-strategian SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020, joka huomioi alueen erityistarpeet ja -piirteet. Strategiasta on myös olemassa tiivistelmä.

Strategia sisältää viisi painopistettä:

 1. Yritystoiminta ja työllisyys
 2. Elinvoimaiset kylät
 3. Ympäristö ja luonto
 4. Saaristo
 5. Oma aluekehitystoiminta

SILMU ry:n Leader-strategian tavoitteena on

 • vahvistaa alueen omatoimista, paikallista, ympäristönäkökulmat huomioivaa ja elinkeinollista kehittämistä
 • alueen pitäminen houkuttelevana asuin- ja liiketoimintaympäristönä
 • synnyttää uutta, innovatiivista toimintaa, uusia palveluja ja työmahdollisuuksia etenkin nuorille ja naisille
 • asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen
 • syrjäytymisen ehkäisy
 • sosiaalisen pääoman lisääminen

Paikallisen strategian raportit

Vuosiraportti 2014-2015
Vuosiraportti 2016
Vuosiraportti 2017

Lisätietoa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta voit lukea enemmän Maaseutuverkoston sivuilta, joilta löytyy sekä itse ohjelma että ohjelmaa toteuttavat viranomaistahot ja muut toimijat sekä heidän tehtävänsä. 

Maaseudun kehittämistä koskevaa keskeistä lainsäädäntöä, EU:n asetuksia ja päätöksiä, kansallisia lakeja, säädöksiä ja määräyksiä löydät Ruokaviraston sivuilta.

Leader-tukea ohjaavat lait ja asetukset löytyvät myös Finlexin sivuilta: