Hanketuet

Hanketukia myönnetään yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin, yhteistyö-, koulutus ja tiedottamistoimenpiteisiin, älykkäät kylät-hankkeisiin sekä investointeihin. Yleishyödyllisen hankkeen lähtökohtana on alueen toimijoiden yhteinen tarve ja tavoite. Hanketuista hyötyvät kohdealueen asukkaat ja toimijat mahdollisimman laajasti. 

Hakijana voi olla rekisteröidyt, julkisoikeudelliset yhteisöt tai yksityisoikeudelliset yhteisöt, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. Investoinnin kohteen tulee olla pääsääntöisesti alueen asukkaiden ja toimijoiden käytössä.

Yleishyödylliset kehittämishankkeet voivat sisältää:

  • yleishyödyllisiä, paikallisia investointeja (pieninfran rakentaminen, parantaminen, laajentaminen ml. matkailuun liittyvä pieninfra)
  • paikallisten palveluiden kehittämistä
  • kylien kehittämistoimia, maaseutumaisemaan ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämistä ja ennallistamista
  • koulutustoimenpiteitä, tiedonvälitys- ja esittelytoimia
  • selvityksiä ja suunnitelmia
  • yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutusta
  • elinkeinorakennetta uudistavia, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviä ja yrittäjien yhteistyötä edistäviä yhteistyöhankkeiden toimenpiteitä
  • toimenpiteitä innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi
  • toimenpiteitä, jotka kehittävät kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja