Hanketuet

Hanketukia myönnetään yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin, yhteistyö-, koulutus ja tiedottamistoimenpiteisiin, älykkäät kylät-hankkeisiin sekä investointeihin. Yleishyödyllisen hankkeen lähtökohtana on alueen toimijoiden yhteinen tarve ja tavoite. Hanketuista hyötyvät kohdealueen asukkaat ja toimijat mahdollisimman laajasti. 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet voivat sisältää:

 • yleishyödyllisiä, paikallisia investointeja (pieninfran rakentaminen, parantaminen, laajentaminen ml. matkailuun liittyvä pieninfra)
 • paikallisten palveluiden kehittämistä
 • kylien kehittämistoimia, maaseutumaisemaan ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämistä ja ennallistamista
 • koulutustoimenpiteitä, tiedonvälitys- ja esittelytoimia
 • selvityksiä ja suunnitelmia
 • yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutusta
 • elinkeinorakennetta uudistavia, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviä ja yrittäjien yhteistyötä edistäviä yhteistyöhankkeiden toimenpiteitä
 • toimenpiteitä innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi
 • toimenpiteitä, jotka kehittävät kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja

Hyväksyttävät kustannukset

Lähtökohtana on, että kustannusten tulee olla kohtuullisia. Kustannusten tulee perustua hankittuun tietoon tai tarjoukseen. Kaikki kustannukset 3000 € ja yli, on todennettava hintatason selvityksellä. Hintatason selvitystä varten tarvitaan vähintään kolme (3) tarjousta eri tahoilta. 

Kustannuksina voidaan hyväksyä myös talkootöitä, joiden osuus voi olla 100 % yksityisestä rahoituksesta. Talkootyötä ei hyväksytä yhteistyö-, koulutus- eikä tiedonvälityshankkeissa yksityiseksi rahoitukseksi. Talkootyön arvo on  20 € / tunti ja konetyön hinta 60 € / tunti (sisältää koneen ja kuljettajan). Hanketukien kustannuksiin ei saa sisältyä esim. alkoholia, lahjoja, palkintoja, sakkoja, leasing-rahoituskustannuksia tai laskutuslisiä. Kustannusten tulee syntyä hankkeen aikana ja ne tulee olla hyväksytty hankesuunnitelmassa.

Tukea ei myönnetä:

 • sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta (huom! Jääviys päätöksenteossa dokumentoitava)
 • korkoihin, provisioihin ja varainsiirtoveroon sekä muihin investoinnin tai muun toimenpiteen rahoituksesta aiheutuviin kuluihin
 • Leasing – kustannuksiin, jos sopimuksen kohteena oleva kone tai laite sopimusehtojen mukaisesti siirtyy hakijan omistukseen
 • osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueriin, jos hankitun omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana
 • arvonlisäveroon, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi
 • kustannuksiin, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta
 • kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan muusta kuin hankkeen toteuttamiseen liittyvästä säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta
 • palkkoihin ja palkkioihin siltä osin, kun ne ylittävät vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan palkan ja palkkion määrän
 • muihin palkkaukseen kuuluviin kustannuksiin kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta työehtosopimuksesta johtuviin kustannuksiin
 • matkakustannuksiin siltä osin, kun ne ylittävät voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan
 • sellaisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, joka ei ole tukea haettaessa ollut hakijan vakinaisen viran haltija tai toistaiseksi voimassa olevassa kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, jos virka tai toimi täytetään yli vuodeksi eikä kyseinen virka tai toimi ole ollut julkisesti haettavana
 • virkamiehen matkakustannuksiin ja kokouspalkkioihin, jos tehtävä kuuluu virkamiehen viranhoitoon