Rahoituslinjaukset 2023-2027

Leader SILMUn rahoituslinjaukset rahoituskaudelle 2023–2027:

Maaseudun kehittämiseen on mahdollista hakea Leader-rahoitusta SILMU ry:n toiminta-alueelle kohdistuviin toimenpiteisiin. Tuki on harkinnanvaraista ja tukipäätöksestä vastaa Kehittämisyhdistys SILMU ry:n hallitus.

Toimenpiteet kohdistuvat koko SILMUn toiminta-alueelle, lukuun ottamatta Porvoon sisempää kaupunkialuetta ja suurinta osaa Porvoon ulommasta kaupunkialueesta. Tuen myöntämisessä painotetaan kaupungin läheistä maaseutua, ydinmaaseutua, harvaan asuttua maaseutua sekä maaseudun paikalliskeskuksia. katso kartta Porvoon kaupungin (keskusta) alueesta, joka ei kuulu rahoituksen piiriin.

Tuen myöntämisessä sovelletaan CAP-suunnitelman hanke- ja yritystukien rahoituslinjauksia, joista on sovittu Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Uudenmaan Leader-ryhmien kanssa (Uudenmaan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteistyöasiakirja rahoituskaudelle 2023–2027; rahoituslinjaukset). Lisäksi sovelletaan kulloinkin voimassa olevien valtiontukisääntöjen toimialakohtaisia rajoituksia. Myönnettävä tuki määräytyy hankkeen sisällön ja laadun perusteella. SILMU ry:n hallitus käsittelee tukihakemukset, kun tarvittavat liitteet ja viranomaisluvat ovat hakemuksen liitteinä (sisältäen rakennus-, toimenpide-, ympäristö jne. luvat).

Uudenmaan ELY-keskuksen hanke- ja yritystuen rahoituslinjaukset (Maaseutu.fi-sivusto)

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

 • Tuki on harkinnanvaraista ja sitä voidaan myöntää tukikelpoiseksi määritellyillä maaseutualueilla
 • Tukea voidaan myöntää mikro- ja pienyrityksille sekä maatalous- ja luonnontuotteita jalostaville ja kauppaa pitäville pienille ja keskisuurille yrityksille
 • Edellytyksenä on, että Silmulla on tukeen tarvittavaa rahoitusta käytössä
 • Yritystoiminta edistää CAP suunnitelman tavoitteita
 • Tuen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia
 • Hakija on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa, eikä tuen myöntämisen edellytyksiä ole luotu keinotekoisesti

Tuen määrä

Hallitus voi käyttää harkinnanvaraa tuen määrästä päättäessään. Kehittämishankkeita rahoitetaan enintään 180 000 € kokoisella tuella.

Yritystukia rahoitetaan enintään 35 000 € kokoisella tuella.

Talkootyö

Kehittämis- ja investointihankkeiden osalta talkootyön enimmäismäärä on 100 % hankkeen omarahoitusosuudesta. Hankkeella on oltava kattava talkootyösuunnitelma.

Rahoituslinjaukset

Tukea ei myönnetä:

 • Laajoihin vesistöjen kunnostus-, ruoppaus- ja muihin investointi ja rakennushankkeisiin. Toimenpiteitä voidaan kuitenkin tukea, mikäli ne liittyvät olennaisesti asukkaiden viihtyvyyteen tai matkailun tai muun elinkeinotoiminnan yleiseen kehittämiseen
 • Yksityisteiden hoitoon ja kunnostukseen liittyvät investoinnit
 • Kirjan painatuskuluihin. Kirjan koostamista voidaan tukea, mikäli se edesauttaa esimerkiksi kulttuuriperimän tai paikallisen historian säilyttämistä tai edistää kulttuurista kestävyyttä
 • Laajakaistan rakentamiseen (poikkeuksena: investointisuunnitelmaa voidaan tukea)
 • Pääsääntöisesti vuokrattavaksi tai edelleen myytäväksi tarkoitettuihin tiloihin kohdistuviin investointeihin
 • Vesiosuuskuntien rakentamiseen. Käyttö- ja jätevesi-investointisuunnitelmia voidaan tukea, mikäli investointi on osa yleishyödyllistä hanketta
 • Pilaantuneen maaperän puhdistamiseen tai kunnostamiseen
 • Käytössä olevan koneen tai laitteen korvaamista uudella, ellei yritystoimintaa olennaisesti laajenneta tai yrityksen teknologinen taso merkittävästi parane tai oteta käyttöön parempaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita
 • Aurinko- ja tuulivoimaloiden rakentamiseen tai niihin liittyviin investointeihin
 • Raskaiden maanrakennuskoneiden hankintaan
 • Traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankintaan
 • Yrityksen omien koneiden huoltokorjaamoiden investointeihin tai rakentamiseen
 • Taloudellisesti vaikeuksissa oleville hakijoille

Omistajanvaihdoksia voimme rahoittaa siihen erikseen osoitetulla tukimuodolla vain, mikäli ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla maaseudulla.

Laajasti kilpailtua toimialaa ei tueta. Mikäli paikkakunnalla, tai sen välittömässä läheisyydessä on useita saman alan toimijoita, ei tukea myönnetä kilpailutilanteen vääristämisen takia.

Hankkeiden ennakkomaksuihin ei sisällytetä kuntarahaosuutta. Asiaa voidaan kuitenkin harkita tapauskohtaisesti.

Pysyvyysehto

 • Rahoitettu investointi tulee olla tuen saajan käytössä ja omistuksessa vähintään kolme (3) vuotta tuen viimeisen erän maksupäätöksen päätöspäivästä lukien.
 • Erityisestä syystä tuen myöntäjä voi määrätä käyttöajaksi viisi (5) vuotta.

Rakennuksen hankinnassa tai uudisrakentamisessa, rakennuksen tulee olla tuen saajan käytössä ja omistuksessa vähintään viisi (5) vuotta.