Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kehittämisyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf ja sen kotipaikka on Porvoo. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Yhdistyksestä käytetään nimeä SILMU.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on ensisijaisesti toimia maaseutualueiden kehittäjänä, kannustaa asukkaita omatoimisuuteen alueen kehittämiseksi ja säilyttämiseksi elinvoimaisena. Tarkoituksena on myös lisätä kehittämiseen liittyvää osaamista, vahvistaa ja kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa paikallisesti, alueiden välisesti ja kansainvälisesti. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaalisen pääoman lisääminen sekä toimiminen alueen kylien ja muiden toimijoiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, ajatusten välittäjänä, ajankohtaisten asioiden esille nostajana ja lausuntojen antajana kuuluvat toiminnan tarkoitukseen. Yhdistys toimii puoluepoliittisesti sitoutumattomana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen, keskusjärjestöjen sekä muiden organisaatioiden kanssa
 • on mukana toteuttamassa paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia kehittämisohjelmia
 • laatii ja toteuttaa omaa kehittämisstrategiaa
 • järjestää koulutus-, neuvonta-, luento-, esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia, kokouksia, kyläpäiviä, seminaareja ja muita tapahtumia
 • toimii kehittämisasioissa jäsentensä yhteistyöelimenä
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • tiedottaa ja välittää tietoa toiminnastaan, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista koskien kehittämistoimintaa
 • tekee selvityksiä alueen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä
 • tekee aloitteita ja esityksiä
 • antaa lausuntoja
 • neuvoo ja opastaa alueen kehittäjiä monipuolisesti ja tasapuolisesti

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet

Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, yritykset, yhdistykset ja muut toimijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt.

Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kaikki jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilöt, jotka ovat huomattavasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.  

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta- ja kannatusjäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksuista päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 9-12 varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen jäsenet tulee valita siten, että he edustavat tasapuolisesti toiminta-aluetta. Jäsenten tulee myös edustaa tasapuolisesti toiminta-alueen julkista tahoa, yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä yksityisiä henkilöitä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi.

Syyskokouksessa valittujen hallituksen varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että kolmannes heistä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet voidaan valita enintään kahdelle (2) peräkkäiselle toimikaudelle.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä tietyn asian käsittelemiseksi vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus pitää kokouksistaan pöytäkirjaa.

Hallituksen kokoukset järjestetään pääsääntöisesti perinteisinä tapaamisina, mutta voidaan tarvittaessa järjestää myös muulla tavoin. 

7 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämilleen henkilöille.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä aikana helmi-toukokuussa ja syyskokous pidetään hallituksen määräämänä aikana syys-joulukuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni, lukuun ottamatta kannattavaa jäsentä, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, lehti-ilmoituksella varsinaisen kokouksen päättämissä sanomalehdissä tai sähköpostilla.

11 § Sääntömääräiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 1. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilin-/ toiminnantarkastajan lausunto
 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 1. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 1. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 1. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen sekä jaostojen jäsenten palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi
 1. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (9-12)
 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 1. Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 1. Päätetään jaostojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
 1. Valitaan, riippuen toiminnan laajuudesta tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 1. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin ja päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.