Stadgar

1 § Namn och hemort

Föreningens namn är Kehittämisyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf och dess hemort är Borgå. Föreningen är finsk- och svenskspråkig. Föreningens inofficiella namn är SILMU.

2 § Syfte och verksamhetsformer

Föreningens främsta syfte är att främja samarbetet på landsbygden, i avsikt att utveckla den och bevara dess livskraft. Föreningens syfte är också att höja kompetensen när det gäller landsbygdsutveckling och att öka utbytet av erfarenheter mellan aktörer såväl lokalt, interregionalt som internationellt. Föreningen har vidare som syfte att främja invånarnas välmående, att fungera som intressebevakare för regionens byar och andra aktörer samt allmänna och gemensamma ärenden, att verka som förmedlare av tankar samt att lyfta fram aktuella ärenden och ge utlåtanden. Föreningen är partipolitiskt obunden.

För att förverkliga dessa syften kan föreningen

 • verka i samarbete med regionens invånare, företag, samfund, centralförbund och andra organisationer
 • medverka i att genomföra lokala, regionala och internationella utvecklingsprogram
 • ställer upp och verkställer en egen utvecklingsstrategi
 • arrangera utbildnings-, rådgivnings-, föreläsnings- och informationstillfällen, möten, byadagar, seminarier och andra tillställningar
 • fungera som samarbetsforum för sina medlemmar när det gäller utvecklingsprojekt
 • bedriva informations- och publikationsverksamhet
 • informera och förmedla information om sin verksamhet, aktuella ärenden och tillställningar när det gäller utvecklingsverksamhet
 • göra utredningar i anslutning till åtgärder för utveckling av regionen
 • lämna initiativ och förslag
 • ge utlåtanden
 • ge råd och anvisningar till regionens utvecklare på ett mångsidigt och jämlikt sätt

För att uppnå dessa målsättningar kan föreningen ta emot bidrag, donationer och testamenten, äga för sin verksamhet nödvändig fast och lös egendom samt med vederbörligt tillstånd arrangera lotterier och penninginsamlingar samt bedriva publikationsverksamhet.

3 § Medlemmar

Privatperson, företag, förening och andra aktörer som antar föreningens stadgar kan bli egentlig medlem i föreningen.

Som understödande medlem kan godkännas privatperson, samfund eller stiftelse med rättskapacitet som önskar stöda föreningens syfte och verksamhet. Understödande medlemmar har inte rösträtt vid föreningens möten.

Alla medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

Personer som på ett betydande sätt har främjat och stött föreningens verksamhet kan på styrelsens förslag på föreningens möte kallas till hedersmedlem.

4 § Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande, eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5 § Anslutnings- och medlemsavgifter

Höstmötet besluter om anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften som uppbärs av egentliga och understödande medlemmar. Ingen medlemsavgift uppbärs av hedersmedlemmar.

6 § Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 9-12 ordinarie medlemmar jämte personliga suppleanter, vilka alla väljs av höstmötet.

Styrelsens medlemmar bör väljas så att hela regionen är representerad. Alla sektorer bör också vara representerade: den offentliga sektorn, företagarna och föreningarna samt de enskilda medborgarna.

Styrelsens ordförande har en mandattid på ett (1) år.

De ordinarie medlemmarna i styrelsen samt deras personliga suppleanter har en mandattid på tre (3) år så, att en tredjedel årligen är i tur att avgå. Såväl de ordinarie medlemmarna som suppleanterna kan väljas för högst två (2) på varandra följande mandatperioder.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då denne har förhinder av vice ordförande, eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver för behandling av ett särskilt ärende.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar är närvarande, ordförande eller vice ordförande medräknad.

Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Styrelsen för protokoll över sina möten.

Styrelsens möten ordnas i huvudsak genom traditionella möten, men vid behov kan möten hållas också på andra sätt. 

7 § De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller en av dem tillsammans med sekreteraren eller kassören. Styrelsen kan ge rätt att teckna föreningens namn åt ytterligare personer.

8 § Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorn senast en månad före vårmötet. Revisorn skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två (2) veckor före vårmötet.

9 § Föreningens möten

Föreningen håller årligen två ordinarie möten. Vårmötet hålls vid en av styrelsen fastställd tidpunkt under tiden februari-maj och höstmötet hålls vid en av styrelsen fastställd tidpunkt i september-december.

Ett extraordinarie föreningsmöte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.

Mötet skall hållas inom 30 dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje medlem en (1) röst, med undantag av understödande medlem, som endast har närvaro- och yttranderätt.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. 

10 § Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju (7) dagar före mötet antingen per post till medlemmarna eller genom annons i de dagstidningar som bestäms av ordinarie föreningsmöte eller per e-post.

11 § Stadgeenliga möten

Vid vårmötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 1. Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare
 1. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 1. Föredragningslistan för mötet godkänns
 1. Bokslutet, årsberättelsen och revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras
 1. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 1. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
 1. Mötet avslutas

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 1. Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare
 1. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 1. Föredragningslistan för mötet godkänns
 1. Fattas beslut om anslutnings- och medlemsavgiftens storlek
 1. Fattas beslut om arvoden för styrelsens ordförande och för styrelsens och sektionernas medlemmar för följande kalenderår
 1. Fattas beslut om antalet medlemmar i styrelsen (9-12)
 1. Verksamhetsplanen och budgeten fastställs
 1. Val av styrelsens ordförande
 1. Val av styrelsens medlemmar och suppleanter som är i tur att avgå
 1. Fattas beslut om bildande och upphörande av sektioner
 1. Beroende på verksamhetens omfattning val av revisor och revisorsuppleant eller verksamhetsgranskare och suppleant för denna
 1. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
 1. Mötet avslutas

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens ordinarie möte, skall han skriftligen meddela detta till styrelsen senast en månad före mötet, så att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen kan fattas endast vid föreningens möte. Förslag om förändring bör för att godkännas erhålla minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.

Om föreningen blir upplöst, används tillgångarna för samma ändamål.