Stödformerna

Det finns flera olika typer av allmänna utvecklingsprojekt. Du kan också läsa mer om de olika typerna av projektstöd här.

Utvecklingsprojekt av allmänna projekt ( även interregionala- och internationella projekt)

Projektstöd kan beviljas för att starta en ny verksamhet, för innovativa projekt som främjar livskraften på landsbygden och för att utveckla samhället. Stöd kommer inte att beviljas för verksamhet som ingår i ett offentligrättsligt organs grundläggande verksamhet. Maximalt stödbelopp – 180 000 euro (max. 100 %).

Allmännyttiga investeringar

Projekten syftar till att utveckla landsbygdstjänster och landsbygdsmiljön. Exempel på investeringar kan vara: en distansarbetsplats eller delad arbetsplats, eller annan investering för att stödja flerlokalisering, en vandringsled, en campingplats, en idrottsplats, en lekplats eller annan investering för att förbättra rekreationsmöjligheterna, ett småskaligt vattenförvaltningsprojekt, en renovering eller annan investering för att förbättra säkerheten eller tillgängligheten. Stödberättigade enheter kan vara både offentliga eller privata.

Smarta byar -projekt

I initiativet satsar man på framtidens byar och vill beakta stödet för investeringar, tillgänglighet och kompetens som främjar digitaliseringen. Initiativet uppmuntrar till att finna helt nya och inbördes korsande vägar för landsbygdsutveckling, regional utveckling, forskning, transport, energi och digital politik samt olika fonder.

Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekten kan vara både företagsgrupper och jordbrukargrupper. Syftet med ett företagsgruppsprojekt kan till exempel vara att utveckla produktionssamarbetet, att utveckla marknadsförings- och försäljningssamarbetet eller att utforma en produktfamilj. I ett företagsgruppsprojekt kan samarbetet byggas upp på ett sådant sätt att slutresultatet till exempel kan vara att ett kooperativ som betjänar företag bildas. Syftet med ett gruppprojekt för jordbrukare är att hjälpa jordbrukarna att utveckla sin verksamhet. Lantbrukarna kan få kostnadsfördelar, information om nya innovationer samt nya kunskaper och färdigheter genom samarbetet.

Företagsgruppen och/eller jordbrukargruppen måste bestå av minst tre och högst tio företag/jordbrukare. Stödmottagaren, dvs. projektledaren, kan vara en utvecklingsorganisation: en rådgivningsorganisation, ett utvecklingsföretag eller ett annat offentligt eller privat organ.

Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt

Ett utbildningsprojekt definieras som en grupputbildning, specifik utbildning eller ett större utbildningspaket. Ett projekt kan erbjuda yrkesutbildning och kompetensutveckling, t.ex. genom kurser, workshops och coachning. Stöd kan beviljas till ett organ som erbjuder kvalificerad utbildning enligt offentlig eller offentlig privaträttslig lagstiftning.

Ett informationsprojekt kan omfatta utarbetande eller uppdatering av preliminära studier om tjänster på landsbygden, genomförbarhetsstudier och planer för skydd, skötsel och användning av områden med högt naturvärde.

Små projekt

Syftet med små projekt är att främja genomförandet av lokala utvecklingsstrategier, underlätta små föreningars utvecklingsverksamhet, minska den administrativa bördan för små projekt, aktivera nya aktörer i utvecklingen av sitt bostadsområde, öka förnyelse, innovationer och experimenterande. Kostnader max. 8000 euro och maximalt stödbelopp. 1000 €