Urvalskriterierna för projektstöd

Urvalskriterier

SILMU rf:s styrelse använder urvalskriterier då den fattar beslut om finansiering av projekten. Urvalskriterierna för projekten har ställts upp av Utvecklingsförening SILMU rf:s styrelse och de grundar sig på tyngdpunkter och målsättningar i strategin för programperioden 2023–2027, För livskraftiga idéer. Förfarandet med urvalskriterier har som syfte att hitta sådana projekt, som bidrar till förverkligandet av den lokala utvecklingsstrategin på föreningens verksamhetsområde. Styrelsen bekantar sig med projektets dokument och tillgängliga uppgifter och kan vid behov också utnyttja föreningens egna sakkunniga och/eller arbetsgrupper som stöd för beslutsfattandet.

Projekt som finansieras måste uppfylla alla obligatoriska kriterier (5 poäng) för att finansiering beviljas. Om de obligatoriska kriterierna inte uppfylls, kan projektet inte finansieras. Dessutom måste projektet få minst 5 poäng från de projektspecifika kriterierna (max 9 poäng). Projektet kan få 0,5 poäng tilläggspoäng per genomgripande tema om det främjar genomgripande teman (inget obligatoriskt minimum, max 2 poäng).

Obligatoriska kriterier (alla projekt):

 • Åtgärden är förenlig med strategins målsättningar
  Projektets åtgärder verkställer ett eller flera av strategins tyngdpunktsområden
 • Sökanden har realistiska förutsättningar att genomföra projektet
  Sökanden kan påvisa, att den har tillräckliga resurser för genomförande av projektet med beaktande av projektets innehåll och omfattning.
 • Åtgärden är ny eller nyskapande
  Åtgärden är någonting utöver sökandens normala verksamhet. Åtgärder understöds inte, om sökanden har genomfört motsvarande eller samma verksamhet i samma objekt tidigare. Allmännyttiga investeringar stöds om investeringen utvecklar föreningens verksamhet. Företagsstöden får inte bestå av ersättande investeringar, åtgärden ska utveckla företagsverksamheten genom att öka kapaciteten eller förbättra företagets konkurrenskraft och/eller produktivitet.
 • Nyttan av åtgärden riktar sig till verksamhetsområdet
  Åtgärderna som beskrivs i ansökan är lokala och riktar sig till verksamhetsområdet. I fråga om interregionala projekt riktar sig nytta också till SILMU rf:s verksamhetsområde och dess aktörer i proportion till finansieringen.
 • Projektet är kostnadseffektivt och ekonomiskt realistiskt
  Projektets kostnadsplan är realistisk och uppställd på ett sakkunnigt sätt. Prisnivåerna är utredda och konkurrensutsättningen utförd och dokumenterad enligt anvisningarna.

Projektspecifika urvalskriterier: Allmännyttiga projekt

 1. Behovet är lokalt
  Projektplanen beskriver de lokala invånarnas/samfundens behov samt hur projektet stärker den lokala identiteten
 2. Verksamheten är öppen för alla
  Målgrupperna kan delta i projektets verksamhet och genomförande
 3. Projektet ökar landsbygdens eller skärgårdens trivsel, attraktionskraft och servicestruktur
 4. Åtgärderna är förenliga med hållbar utveckling
  Förverkligandet beaktar ekologisk, ekonomisk, social och/eller kulturell hållbarhet
 5. Projektet värnar om områdets särart och/eller kulturobjekt
  Projektet stöder bevarande eller utveckling av en rik kulturmiljö
 6. Åtgärden har kontinuitet efter projektet
  Projektplanen ska ha en plan för verksamheten efter att projektet är genomfört (t.ex. underhåll, ansvar, ekonomi, kontinuitet)
 7. Projektet motarbetar utslagning
  Projektet motarbetar utslagning och/eller främjar åtgärder som stöder utflyttning till landsbygden.
 8. Projektet stärker områdets bioekonomi
  Bioekonomi: produktion och/eller teknologi som producerar, utnyttjar, förädlar eller marknadsför innovativa förnybara naturresurser samt konsumtion av produkter som har tillverkats av förnybara naturresurser.
 9. Projektet utvecklar/ökar åtgärder som förbättrar områdets välfärd, natur och/eller miljö
  Åtgärderna tar sikte på funktioner som är viktiga för välmående, natur och miljö.

Tilläggspoäng: genomgripande teman (alla projekt)

 • Ungdomar
  Projektet aktiverar ungdomar. Projektet utvecklar/stöder ungdomarnas verksamhet på området.
 • Äldre
  Projektet utvecklar tjänster för äldre och/eller förbättrar de äldres välmående på området.
 • Smarta byar
  Projektet kan klassificeras under termen ”smart villages”, eftersom det är uppmuntrande, engagerande (samarbete med intressentgrupper) och utnyttjar lokala styrkor, olika innovationer och verktyg för genomförande av åtgärderna.
 • Hållbar utveckling och klimatförändring (Green Deal)
  Projektet söker/främjar lösningar till klimatutmaningen, för främjande av naturens mångfald, för hindrande av överkonsumtion av naturresurser och/eller främjande av cirkulär ekonomi i Finland.