Internationell verksamhet

Som stöd för den internationella verksamheten på området, har en strategi utarbetats. Den är en del av SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 -strategin. Strategin för internationellt arbete hittar man här >>

Internationella projekt

Finansiering till ett internationellt projekt ansöks i stort sätt på samma sätt som ett vanligt utvecklingsprojekt men till ett internationellt projekt krävs en partner för ett annat land. En del av åtgärderna planeras och förverkligas tillsammans med partnern, ett avtal över samarbetet uppgörs. En del av åtgärderna förverkligas lokalt utan partnern. Beredningen av ett internationellt projekt kräver vanligtvis mera tid jämfört med ett lokalt projekt. Bl.a. att hitta en passlig partner och att komma överens om detaljer med dem kan ta flera månader.

Kommissionens anvisningar till ett internationellt Leader-projekt >>

De internationelle Leader projekten förverkligas under åtgärden 19, vilken har som mål att hitta nya idéer och lösningar, starta nytt samarbete mellan diverse aktörer samt att öka sysselsättningen och företagsverksamheten direkt eller indirekt.

En partner ytterom Finland (partner, lead partner)

Partnern bör ha verksamhet i Europa på ett område var det finns Leader verksamhet eller motsvarande verksamhet. I projektet kan delta partners från flera länder men administrationen kan bli tung ifall flera än tre deltar. Leader grupperna (SILMU rf) kan hjälpa till när man söker en partner. Deltagarna i projektet väljer en som fungerar som koordinerande partner (lead parner).

Leader grupperna i EU  >>
Partner sök >>

Projektplan (project plan) och de gemensamma åtgärderna (joint action)

När deltagarna (partners) och innehållet i är fastställt skriver man en projektplan. Planen uppgörs enligt samma modell som används i ett lokalt projekt men i ett internationellt projekt skriver man in även de gemensamma åtgärderna (= joint action) vilka förverkligas tillsammans med de övriga deltagarna. Det är bra att skriva ett sammandrag i vilken man presenterar åtgärderna i alla deltagarländerna samt de gemensamma åtgärderna.

Modell till projektplan (Word) >>
Exempel på verksamhet i ett internationellt projekt (PDF) >>

Preliminärt avtal (letter of intent) och samarbetsavtal (cooperation agreement)

När projektplanen är klar uppgörs ett samarbetsavtal i vilken de undertecknande deltagarna binder sej till att förverkliga projektet i enlighet med planen. I avtalet beskrivs även vilka ansvar och förpliktelser deltagarna har i genomförande av projektet. Deltagarna ansöker om finansiering av sin egna Leader grupp. SILMU rf:s styrelse behandlar sådana interntionelle finansieringsansökningar vilka innehåller minst det preliminära avtalet. Sammarbetsavtalet bör vara bifogat innan det slutliga beslutet på finansiering görs i NTM central.

Modell till preliminärt avtal (Word) >>
Modell tillsamarbetsavtal (Word) >>

Man kan ansöka om finansiering (servicepaket för internationell verksamhet)från Landsbygdsverket för att resa till partnerlandet för att underteckna det preliminära avtalet. Stödet kan användas till resekostnader vilka uppstår av målmedvetet och planerat samarbete vilket har som mål att bygga upp internationella nätverk. Resekostnaderna ersätts i stort sätt i enlighet med statens resereglemente. Som undantag: inga dagtraktamenten betalas, kostnader för inkvartering ersätts upp till 100 € / natt och den totala ersättningen är max. 1 000 €/ person. Två personer kan delta på resan m.a.o. den totala summan som betalas är max. 2 000 € (inkl. moms).Resan får ej vara en del av ett annat projekt.

Landsbygdsnätverkets servicepaket för internationell verksamhet (punkt 3.) >>

Stödbelopp och stöddugliga kostnader

Till ett internationellt utvecklingsprojekt kan beviljas stöd max 100 % och 180 000 € / Leader grupp.

Samarbetspartnerns finansiering antingen via en lokala Leader gruppen i EU eller från en motsvarnade grupp ytterom EU.

Stödddugliga och måttliga kostnader i projektet:

 1. lönekostnader och arvoden förutom natura förmåner
 2. resekostander
 3. köpta tjänster
 4. kostnader för hyror
 5. övriga allmänna kostnader vilka uppstår vid förverkligande av projektet, förutom investeringar

Kostnader för servering: Skäliga kostnader för traktering av utländska gäster är godtagbara (gästvänlighet).

Godtagbara utlands resekostnader:

 1. resekostanderna har uppkommit i ett internationellt projekt vilket är finansierat via Leader gruppen eller projektets förverkligande kräver det eller p.g.a. en annan betyngande orsak
 2. resekostnaderna ingår i projektplanen och kostnaderna är specificerade i kostnadskalkylen. En utlandsresa bör alltid motiveras (semesterresor stöds ej)

Ansökningsprosessen

 1. Sökning efter kumpan(er), planering av projektet, beredning av kontraktet (möjligtvis ett förberedande projekt)
 2. Stödansökan till Leader gruppen: projektplan, beredning av samarbetsavtalets (minst det preliminära avtalet undertecknat)
 3. Behandling av Leader styrelsen: genomgång av ansökan och behovsbedömning och utlåtande om finansiering
 4. Stödansökan skickas vidare till NTM centralen: laglighetsgranskning
 5. Leader gruppen förser ansökan med en SFC blankett vilken sickas till NTM centralen
 6. Stödbeslutet skickas till sökanden och SFC blanketten till jord- och skogsbruksministeriet (NTM)
 7. Meddelande till kommissionens SFC system (JSM)

Att observera i ett internationellt projekt

– en förundersökning är alltid möjlig att genomföra
– deltagarna bör alltid representera en Leader grupp i Finland och en Leader grupp i medlemsländerna eller samarbete bör göras mellan länder ytterom EU
– i samarbetet bör delta minst en Leader grupp
– samarbetsavtalet bör vara undertecknat innan stödbeslutet görs
– i projektet bör ingå åtgärder vilka görs gemensamt (joint action)

Excempel på internationelle projekt vilka finansierats via SILMU rf:

Art and the environment >>

Agrosociale: cultivating citizenship >>

Ympäristötietoisuutta yli rajojen – Enviromental awarenss, exchange of practises across the borders (alempana sivulla Art and environment -hankkeen esittelyn jälkeen) >>

Nyttiga länkar:

Suomen Maaseutuverkostopalvelut >>

Leader takorganisation (European LEADER Association for Rural Development) >>

Europeiska lansbygdsnätverket (European Network for Rural Development) >>

Europa Parlamentet >>

Handbok för internationella aktörer (PDF på engelska) hittar man här >>

Europainformationenes anvisningar angående EU-finansiering hittar du här >>