Utbetalning, bokföring och stöddugligakostnader

Bokföring

Projektets kostnader bokförs i sökandens bokföring på eget kostnadsställe. Det är tillräckligt att använda samma bokföringsposter som i finansieringsbeslutet, t.ex. löner, köpta tjänster, resor, hyror etc. Alla verifikat förses med verifikatnummer och bokföringen ska också i övrigt följa god bokföringssed och gällande lag.

Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning lämnas i enlighet med finansieringsbeslutet utgående från förverkligade kostnader i efterskott. Kostnaderna bör vara verkliga, slutliga (t.ex. beakta eventuella återbetalningar och rabatter) och verifierbara samt rikta sig till den åtgärd som finansieras. Ansökan om utbetalning lämnas minst en gång per år med undantag för projekt, vilka sträcker sig över två år eller mindre. Ansökan om utbetalning kan lämnas i flera rater beroende på projekttyp. Ansökan om slutbetalning ska lämnas inom fyra månader efter avslutande av projektet. Ansökan om utbetalning av semesterpenning lämnas inom en månad efter att den har betalats ut.

Antal utbetalningsrater

Stöd som har beviljats allmännyttiga utvecklings-, skolnings-, informations- och samarbetsprojekt kan utbetalas i högst fyra rater per år. Stöd för allmännyttig investering utbetalas i högst sex rater och den sista raten måste motsvara minst 20 procent av det beviljade beloppet. Förskott räknas som en utbetalningsrat.

Uppställande av ansökan om utbetalning

Då projektet har fått ett positivt finansieringsbeslut från Nylands NTM-central, kan mottagaren av stöd ansöka om utbetalning av stöd för projektets stöddugliga kostnader. Ansökan om utbetalning lämnas i huvudsak i efterskott enligt förverkligade kostnader med undantag för förskott. Ansökan om utbetalning lämnas i huvudsak i Hyrrä. I undantagsfall kan ansökan om utbetalning lämnas på pappersblankett som finns på webbplatsen suomi.fi. Det är skäl att gå igenom uppställandet av ansökan om utbetalning samt erfordrade bilagor med SILMU rf:s personal innan ansökan om utbetalning lämnas.

Tips om hur du gör upp ansökan om utbetalning för ett projekt i Hyrrä >>

Vanligen ställda frågor angående Hyrrä (på finska) >>

Livsmedelsverkets anvisningar om hur man lämnar en ansökan om utbetalning hittar du här >>

En modell om hur man uppgör finansieringsplanen hittar du här >>

Bilagor till ansökan om utbetalning

I modellen med engångsersättning (lump sum) betalas stödet på basen av förverkligade skeden som har godkänts i finansieringsbeslutet, dvs. det behövs inga verifikat i samband med utbetalning.

I modellen med procentbelopp (Flat rate) presenteras verifikaten endast för omedelbara kostnader (t.ex. löner, köpta tjänster och resekostnader).

I modellen med verkliga kostnader presenteras verifikaten för alla kostnader som uppfyller finansieringsbeslutet i ansökan om utbetalning. En lista på bilagor som bifogas till betalningsansökningarna hittar du här. SILMU rf:s personal ger råd vilka bilagor berör ert projekt.

Behandling av ansökan om utbetalning

Då ansökan om utbetalning har lämnats till NTM-centralen, så för sökanden en uppskattning av behandlingstiden. NTM-centralen utför en laglighetskontroll av ansökan och ett utbetalningsbeslut som sänds till sökanden. 

Förskott

Förskott ansöks alltid före de egentliga utbetalningsraterna utan verifikat. Förskottet kvitteras till 30 % av beloppet av varje utbetalningsrat tills förskottet är kvitterat i sin helhet.

Utbetalning av stöd

Då utbetalningsbeslutet är gjort, betalar SILMU rf projektets kommunandel, NTM-centralen betalar EU:s och statens andel.

Inkomsternas inverkan på det stöd som utbetalas

Om det har uppstått inkomster under projekttiden i projektet, så dras dessa av från de kostnader som godkänns till utbetaling för projektet ifall projektets godtagbara kostander överstiger 50 000 €. Inkomsterna kan t.ex. bestå av försäljning av projektets produkter och förnödenheter eller ersättningar för utnyttjande av projektets utrymmen.

Stöddugliga kostnader

Stöddugliga kostnader är sådana kostnader som har uppstått under projektets gång (den tid för verkställighet som har antecknats i beslutet) och vilka ingår i projektbeslutet. Kostnaderna bör vara utställda på sökanden, betalda av sökanden och antecknade i sökandens bokföring på eget kostandsställe.

Icke stöddugliga kostnader i ansökan om utbetalning

Icke stöddugliga kostnader är kostnader som: 

  • inte ingår den godkända kostnadskalkylen
  • har uppstått före eller efter projekttiden (undantagsvis vissa planeringskostnader)
  • dessutom t.ex. faktureringskostnader, böter, alkohol, kostnader för låneskötsel, räntor, bankkostnader, kostnader för bokslut och arbetsredskap (penslar, borrar, hammare…)

Ifall ansökan om utbetalning innehåller icke stöddugliga kostnader dras dessa av från betalningsansökningens kostnader. Ifall att summan av de icke stöddugliga kostnaderna överstiger 10 % minskar även de stöddugliga kostnaderna.