Att söka projektstöd

SILMU rf öppnar stödansökan även för allmännyttiga utvecklings- och investeringsstöd
Stödansökningarna för allmännyttiga projekt måste vara inlämnade via Hyrrä –systemet med alla behövliga bilagor senast 30.9 2020. Utvecklingsförening SILMU rf:s styrelsen behandlar de inom utsatt tid inlämnade ansökningarna på sitt möte före slutet av år 2020.

Sökinfo 10.6.2020 på finska (YouTube) >>

 

Ansökan om projektstöd

Stödansökan lämnas i första hand i det elektroniska systemet Hyrrä och riktas till Leadergruppen på det område, på vilket åtgärderna i huvudsak kommer att utföras, dvs. SILMU rf på vårt område.

I undantagsfall kan ansökan lämnas på pappersblankett från webbplatsen Ruokavirasto.fi/sv och blanketter för projektstöd >>. Ansökningstiden är fortlöpande. Beredningen av ansökningarna tar i regel två till sex månader i anspråk, beroende på projektets innehåll och omfattning samt sökandens möjlighet att satsa på beredningen. Eventuella tillstånd som behövs för projektet kan också förlänga beredningstiden.

SILMU rf:s personal hjälper till i frågor med anknytning till ansökan om stöd och beredning av ansökan och hjälper vid behov sökanden och projektets verkställare under hela projektets gång. Projektrådgivare Heli Tommiska nås på numret 040 569 0068. Övriga kontaktuppgifter finns vid punkten Kontaktuppgifter.

Sökande

Projektstöd kan ansökas av registrerade, allmännyttiga föreningar eller stiftelser, kommuner och samkommuner, andelslag och företag.

Bilagor till stödansökan

Bilagor som bör bifogas till ansökan hittar man här >>

Projektplanering och ansökan >>

Behandling av projekt >>

Utbetalning och bokföring >>

Rapportering >>

Information och logotyper >>

Styrgrupp >>

Ändringsansökan >>

Blanketter >>