Att söka projektstöd

Ansökan om projektstöd

Stödansökan lämnas i det elektroniska systemet Hyrrä och riktas till Leadergruppen på det område, på vilket åtgärderna i huvudsak kommer att utföras, dvs. SILMU rf på vårt område.

Hyrrä guiden: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/tjanster/hyrra/

SILMU rf:s personal hjälper till i frågor med anknytning till ansökan om stöd och beredning av ansökan och hjälper vid behov sökanden och projektets verkställare under hela projektets gång. Projektrådgivare Heli Tommiska nås på numret 040 569 0068 (på semester 30.6.-31.7.). Övriga kontaktuppgifter finns vid punkten Kontaktuppgifter.

Projektstöd kan ansökas av registrerade, allmännyttiga föreningar eller stiftelser, kommuner och samkommuner, andelslag och företag.

Projektplan och de nödvändiga bilagorna.

Projektplanen skall innehålla följande: utvecklingsbehov, projektets mål och de åtgärder som krävs för att uppnå dem, kriterier för utvärdering av genomförandet, en uppskattning av genomförandeperioden och en beskrivning av hur hållbar utveckling kommer att beaktas.

I projektplanen skall också följande

 • anges hur projektet kommer att genomföras, vilken form av stöd som kommer att ges, vilka resultat som skall uppnås och vilka effekter projektet kommer att få
 • kostnadsberäkning och finansieringsplan (inklusive bidrag från frivilligt arbete och privat finansiering)
 • hur man vid projektberedningen har tagit hänsyn till de resultat av stöd till liknande eller närbesläktad verksamhet som redan erhållits från projekt som tidigare finansierats med offentliga medel
 • hur den verksamhet som projektet resulterar i kommer att fortsätta efter det att projektet har avslutats
 • en beskrivning av den sökandes verksamhet, organisation och ekonomiska situation samt av de mänskliga och andra resurser som kommer att användas för att genomföra projektet
 • projektets innehåll och målgrupp
 • Eventuell överföring av stöd i den mening som avses i 24 § i lagen om utvecklingsstöd (samarbetsprojekt)
 • de parter som deltar i genomförandet av projektet, deras ansvar för genomförandet och finansieringen samt nödvändiga avtalsarrangemang
 • projektets beräknade intäkter
 • en beskrivning av hur projektet fortskrider och hur resultaten kommer att kommuniceras och rapporteras
 • byggnadsplanen skall åtföljas av följande information om genomförandet av åtgärden
 • dokument som är tillräckligt detaljerade för genomförandet av åtgärden
  • 1) huvudritningar;
  • 2) Särskilda planer som är relevanta för bedömningen av de stödberättigande kostnaderna;
  • 3) en byggnadsrapport, och
  • 4) en kostnadsberäkning eller en beräkning på grundval av byggnadsrapporten.
  • Byggnadsplanens detaljeringsgrad och omfattning ska vara lämplig i förhållande till projektets omfattning och totala kostnad.

Start av projektet

När det gäller ett projekt som får Leader-finansiering kan kostnaderna godkännas från och med det datum då ansökan lämnas in. Projektet kan påbörjas på sökandens egen risk när ansökan har lämnats in, men fram till dess att ELY-centret har fattat ett skriftligt beslut är uppstarten och kostnaderna på sökandens egen risk. Kostnader som uppstått innan ansökan har lämnats in är i regel inte stödberättigande. Undantag är till exempel planeringskostnader för byggprojekt.