Projektplanering

Planering

Det lönar sig att kontakta SILMU rf:s personal redan i idékläcknings- och planeringsskedet av ett projekt för att få information om ansökningen och handledning i beredningen av projektet. Den bästa vägen till lyckat och smidigt genomförande av projektet finns i omsorgsfull planering och uppföljning av verkställandet, i en positiv attityd och öppet sinne. Redan i planeringsskedet lönar det sig att bekanta sig noggrant med ansökningsanvisningarna men också med anvisningarna som gäller ansökan om utbetalning, rapportering, information och andra anvisningar. SILMU rf:s personal ger vid behov råd för ansökan om stöd och i frågor som gäller beredning av ansökningsmaterial under hela projektets gång. Landsbygdsnätverket har publicerat handboken Handbok för projektaktörer>> PDF>> som stöd för planering och genomförande av ett Leader-projekt. Projektrådgivare Heli Tommiska nås på numret 040-569 0068. Övriga kontaktuppgifter finns under punkten Kontaktuppgifter.

Projektplan

Projektplanen är ett centralt dokument både för den organisation som verkställer projektet och för SILMU rf:s styrelse, som bedömer projektets finansieringsduglighet utgående från den. Projektplanen måste vara tillräckligt specifik och noggrant avgränsad för att SILMU rf:s styrelse skall kunna bedöma projektets innehåll och effekt så pålitligt som möjligt.

Här hittar du modell på projektplan

Projektplanens minimikrav är stipulerade i lag och av planen bör åtminstone följande saker framgå:

 1. Sökande
  Utredning av verksamheten, organisationen, yrkeskunskapen, erfarenheten och den ekonomiska situationen samt de resurser som finns att tillgå för verkställandet av projektet.
 2. Projektets behov och bakgrund
  Vilket pehov är projektet en lösning på?
 3. Sökande
  Utredning av verksamheten, organisationen, yrkeskunskapen, erfarenheten och den ekonomiska situationen samt de resurser som finns att tillgå för verkställandet av projektet.
 4. Projektets åtgärder och verkställighet samt verkställandets risker
  Konk­reta åtgärder för att uppnå uppställda mål, vilka utför åtgärder, verkställighets- och finansieringsansvar samt erfordrade avtalsförfaranden, vilka är riskerna och hur har man förberett sig för dem samt hur beaktas principerna för hållbar utveckling?
 5. Kopplingen till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det regionala programmet eller den lokala strategin. Hur har tidigare projekt beaktats?
  På vilket sätt främjar projektet målen i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland?
  På vilket sätt beaktar projektet tidigare verkställda andra projekt?
 6. Verksamhetsområde, målgrupp, nyttotagare samt tidtabell
  Vilken är projektets huvudsakliga målgrupp?
  Hur har målgruppen valts ut och på vilket sätt informerar man om projektet?
  Andra som projektet riktar sig till?
 7. Hur fortsätter man den verksamhet som projektet ger upphov till efter att projektet upphör?
 8. Information
  Hur informerar man om resultaten under projektets gång och efter projektet?

Till en plan som omfattar byggande fogas dessutom följande dokument, vilka skall innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter om projektets genomförande:

 1. huvudritningar
 2. särskilda planer som har betydelse för uppskattningen av godtagbara kostnader
 3. byggnadsbeskrivning
 4. kostnadsuppskattning eller -kalkyl som grundar sig på byggnadsbeskrivning

Bilagor till stödansökan

Bilagor som bör bifogas till ansökan hittar man här >>

Kostnadsförslag

I kostnadsförslaget beaktas alla kostnader för projektets åtgärder samt eventuella talkon. Talkoarbetets värde kan godkännas för den arbetsinsats som utförs av 15 år fyllda personer enligt följande: 15 € / timme / person och om man använder arbetsmaskin (t.ex. traktor eller grävmaskin) dessutom 30 € / timme / maskin. Den privata finansieringen kan till 100 % bestå av talkoarbete.

Kostnadsförslaget ställs upp så detaljerat som möjligt så att man vid ansökan om utbetalning skall kunna försäkra sig om kostnadernas stödduglighet.

Modell på kostnadsförslag, utvecklingsprojekt

Modell på kostnadsförslag, investeringar

Skäliga kostnader

De kostnader som uppstår vid verkställandet av projektet måste vara skäliga. För alla anskaffningar som överskrider 2 500 euro bör sökanden i ansökningsskedet presentera en utredning över sedvanlig prisnivå, ett tillräckligt antal anbud eller annan utredning på basen av vilken kostnadens skälighet kan utvärderas. Sedvanlig prisnivå avser sådana priser som varu- eller tjänsteleverantörer allmänt begär. Om värdet på en varu- eller tjänsteanskaffning överskrider 30 000 e och om stödets andel är över 50 % av projektets kostnader, bör man tillämpa lagen om offentlig upphandling (348/2007). Om det är fråga om en byggnadsentreprenad vars kostnadsförslag överskrider 150 000 €, bör man också tillämpa lagen om offentlig upphandling.

Förenklade kostnadsmodeller

Sökanden kan i ansökningsskedet välja den kostandsmodell som tillämpas på projektet och samma modell tillämpas under hela projektets gång. Det finns tre kostnadsmodeller: engångsersättning, flat rate och verkliga kostnader.

1. Engångsersättning, dvs. lump sum
Modellen lämpar sig för projekt, vars stödbelopp är högst 100 000 € och vilka inte verkställs som offentlig upphandling. Då denna modell tillämpas, definierar man olika skeden i projektplanen (högst tre). Stödet utbetalas utgående från verkställda skeden som har godkänts i projektplanen, så verifikat behövs inte i samband med utbetalningen. Den sista raten betalas ut då alla åtgärder i projektplanen har utförts. Obs! I fråga om projekt där stödet har beviljats som engångsersättning, kan stödbeslutet ändras endast med avseende på tiden för verkställande.

2. Ersättning som procentbelopp, dvs. Flat rate
Då man tillämpar Flat rate – modellen, så kan allmänna kostnader godkännas som en kalkylerad andel på basen av projektets lönekostnader. Inom projektet kan 24 procent av de godtagbara lönekostnaderna godkännas som indirekta kostnader. Om projektet på grund av sitt innehåll har särskilt höga resekostnader, kan 15 procent av de godtagbara lönekostnaderna godkännas som indirekta kostnader. I samband med ansökan om utbetalning framställs verifikaten endast för de direkta kostnadernas del.

De indirekta kostnaderna innehåller: byråkostnader, projektpersonalens resekostnader, deltagaravgifter till skolningar och seminarier, arbetshälsovårdskostnader, kostnader för verksamhetsutrymmen, maskiner och anläggningar samt serveringskostnader.     

Flat rate 24 %

De indirekta kostnaderna innehåller: byråkostnader, projektpersonalens resekostnader, deltagaravgifter till skolningar och seminarier, arbetshälsovårdskostnader, kostnader för verksamhetsutrymmen, maskiner och anläggningar samt serveringskostnader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Flat rate 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
De indirekta kostnaderna innehåller ovan nämnda Flat rate 24-kostnader, med undantag för projektpersonalens resekostnader. Projektets andra än ovan nämnda procentbaserade kostnader ersätts utgående från faktiska och utbetalda, stöddugliga kostnader.

Exempel: Flat rate 24 % ansökan om utbetalning:

Lönekostnader 12 000 (lönebetalningsverifikat presenteras i betalningsansökan)
Köpta tjänster 10 000 (betalningsverifikat presenteras i betalningsansökan)
Indirekta kostnader (24 %)     2 880 (kvitton behöver inte visas upp)
KOSTNADER SAMMANLAGT 24 880  
Stöd 80 %  19 904  
Egenfinansieringsandel 4 976  

3. Modell som grundar sig på verkliga kostnader

Då man tillämpar modellen som grundar sig på verkliga kostnader, så presenteras alla verifikat på de kostnader som har verkställts inom projektet i enlighet med finansieringsbeslutet.

Förskott

Om stödtagaren vill ansöka om förskott på utbetalningen av stödet, ska en särskild utredning jämte motiveringar bifogas till ansökan. Av utredningen bör förskottets nödvändighet framgå och den ska innehålla en likviditetsplan (cash flow), där det eventuella förskottet beaktas. Förskottet kan uppgå till högst 20 % av det stöd som har beviljats till projektet, dock högst 100 000 euro. Om sökanden ges ”tillstånd” att ansöka om förskott, så antecknas detta i stödbeslutet. Ett skriftligt avtal om förskottet ställs upp med SILMU rf. Förskottet kvitteras som 30 % av beloppet på varje betalningsrat tills förskottet är kvitterat i sin helhet.

Likviditetsplan

Det lönar sig att beakta fördröjningen i utbetalning av stöd då man planerar projektets finansiering.

Överföring av stöd

En del av stödet kan överföras till en samarbetspartner för att verkställa åtgärder inom projektet. Ett avtal om överföringen av stöd ställs upp mellan sökanden och samarbetspartnern, men stödtagaren (sökanden) ansvarar ändå för verkställandet av projektet.

Behandling av ansökningar >>

Utbetalning och bokföring >>

Rapportering >>

Informering >>

Styrgrupp >>

Ändringsansökan >>

Att söka projektstöd >>