Regler för Fyrkka

Dessa regler träder i kraft den 1 november 2023.

Målet med SILMU Fyrkka-finansieringen (nedan kallad Fyrkka) är att aktivera unga (11–29 år) i området att utveckla sin boende- eller studieplats och göra Leader- och projektverksamheten bekant för unga. Den nytta som fås av verksamheten bör riktas mot unga som bor inom SILMU rf:s verksamhetsområde: Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Fyrkka kan beviljas 100–900 € per åtgärd (90–100 %) under följande villkor:

 • När projektets kostnader är 100–500 €, kan Fyrkka-stödet vara 100 % (ingen egenfinansiering krävs).
 • Om projektets kostnader är över 500 € men högst 1 000 € kan Fyrkka-stödet vara högst 90 % (egenfinansiering krävs).
 • När projektets kostnader överstiger 1 000 €, kan Fyrkka-stöd beviljas med högst 900 € (egenfinansiering krävs).

Egenfinansieringen består av pengar och kan samlas in till exempel genom entréavgifter eller donationer eller andra intäkter.

Fyrkka kan endast beviljas till projekt som är planerade och genomförda av ungdomarna själva, där ungdomarnas roll är aktiv, kostnaderna är rimliga och verksamheten är konkret och genomförbar. Stödet kan beviljas för att starta ny verksamhet eller utveckla befintlig verksamhet. Stöd kan beviljas för att starta eller utveckla ungdomsföretag. En aktivitet kan innehålla flera punkter, och aktivitetens varaktighet kan vara högst ett år.

I Fyrkka-ansökningen anses det vara fördelaktigt om ungdomarnas roll i arrangemangen är betydande, om verksamheten kan bli permanent eller om den är planerad att vara permanent, eller om verksamheten kan överföras till andra. Aktiviteten kan genomföras tillsammans med organisationer, skolor, kommuner eller företag, antingen inom SILMUs verksamhetsområde, i någon annan del av Finland eller utomlands.

Fyrkka får endast användas till de ändamål för vilka finansiering har beviljats. Om pengar samlas in under verksamheten (till exempel genom entréavgifter eller deltagaravgifter) måste sökanden ange detta i ansökningsformuläret.

Fyrkka beviljas endast till verksamheter som är drogfria.

Fyrkka kan beviljas för olika aktiviteter som ordnas av unga, såsom:

 • arrangemang av evenemang riktade mot unga (till exempel spelkvällar, utomhusevenemang, idrotts- och motionsdagar)
 • ungdomars deltagande i evenemang som andra arrangerar
 • anskaffning av gemensamma hobbyredskap
 • förbättring av trivseln i mötesplatser för unga
 • utbildning (till exempel handledning inom en viss hobby)
 • planering av större projekt
 • grundande eller utveckling av ungdomsföretag

Vem kan ansöka om Fyrkka?

 • ansökan om finansiering kan göras av en förening, annan gemenskap eller en grupp unga med minst tre i åldern 11–29 år
 • en ung företagare (11–29 år) kan ansöka om finansiering ensam
 • de unga bör bo eller studera inom SILMU rf:s verksamhetsområde: Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo
 • gruppen bör ha en utsett en myndig ansvarsperson, som kan vara en av gruppens unga medlemmar eller en annan utvald person

Fyrkka beviljas inte för:

 • åtgärder som redan har genomförts eller påbörjats (ansökan måste lämnas in innan åtgärden genomförs)
 • löner, arvoden eller dagtraktamenten
 • resor och transportkostnader
 • kostnader under 100 €
 • personliga hobby- eller utbildningskostnader
 • klassresor
 • åtgärder som utgör normal verksamhet för skolor, föreningar, organisationer eller kommuner, eller liknande verksamhet
 • att köpa motorfordon

Ansökningar och behandling:

Finansiering söks via ett formulär som finns på webbadressen www.silmu.info/ungdomssektion. Det finns fyra ansökningsperioder per år. Ansökningar som inkommer efter ansökningsperiodens slut, behandlas efter avslutad följande ansökningsperiod (till exempel om ansökningsperioden avslutas den 31.1. och ansökan kommer in den 1.2., kommer den att behandlas automatiskt under den andra ansökningsperioden, dvs. först efter den 30.4.).

Ansökninsperioderna
1.11.–31.1.
1.2.–30.4.
1.5.–31.8.
1.9.–31.10.

Ansökningarna behandlas av SILMU rf:s ungdomssektion inom tre veckor efter ansökningstidens slut. SILMU rf:s ungdomssektion utvärderar Fyrkka-ansökningarna vid sitt möte och fattar beslut om finansiering av projekt. Ungdomssektionen har rätt att avvisa en del av ansökningens kostnader eller hela finansieringsansökan av välgrundade skäl. Beslutet meddelas sökaren så snart som möjligt efter mötet.

Utbetalning av beviljad Fyrkka till sökanden

Beviljad finansiering betalas ut till ansökaren vid överenskomna tidpunkter enligt följande:

 • om den beviljade finansieringen är 100–500 €, betalas den i en rat när den utsedda kontaktpersonen har undertecknat beslutet.
 • om den beviljade finansieringen är över 500 €, betalas finansieringen i två delbetalningar, så att den första raten (1. rat = 500 €) betalas när den utsedda kontaktpersonen har undertecknat beslutet och resten därefter när de förutbestämda åtgärderna har bevisligen genomförts.

Rapportering

Alla som har fått finansiering rapporterar om genomförd verksamhet och användningen av finansieringen till SILMU rf inom två månader efter avslutad verksamhet.

• elektronisk rapporteringsblankett

• kvitton, verifikat, kontoutdrag (vid behov) via e-post/post

• deltagarlistor och fotografier/videor via e-post/post

Förutom den elektroniska rapporteringen ska sökanden också skicka kopior av fakturor, kontoutdrag och andra förutbestämda dokument som visar genomförandet av verksamheten. Materialet skickas antingen till den e-postadress som anges i avtalet eller per post till adressen Veckjärvivägen 1, 06150 Borgå.

En skriftlig rapport kan delvis ersättas med en video som visar genomförandet av verksamheten om man har kommit överens om saken i beslutet. Andra dokument kan inkludera deltagarlistor och fotografier. Fotomaterial och videomaterial bör vara sådant att SILMU har möjlighet att använda det på sin webbplats och i sociala medier för att berätta om vad som har åstadkommits med SILMU Fyrkka-finansiering (kom ihåg att be om tillstånd att publicera material om det finns människor som har fotograferats). Rapporteringstiden kan förlängas om sökanden presenterar har motivering för förlängningen. En grupp som inte rapporterar inom den föreskrivna tidsramen måste återbetala hela den beviljade finansieringen.

Återbetalning av stöd och kostnader som överstiger beslutet

Om aktiviteterna genomförs med en lägre summa än det godkända stödet, måste det oanvända stödet returneras. I exceptionella fall är det möjligt att göra en ändringsansökan genom att kontakta SILMU.

Om de åtgärder som specificerats i beslutet inte genomförs alls, måste det oanvända stödet returneras.

Om kostnaderna överstiger det godkända finansieringsbeslutet är det sökanden som ansvarar för att täcka överstigande beloppet.

Beständighetskravet

Beständighetskravet gäller endast utrustning, redskap och tillbehör som har inköpts med Fyrkka-finansiering. De inköpta föremålen och utrustningen måste användas i enlighet med ansökan och vara tillgängliga för målgruppen i minst 2 år efter att projektet har avslutats.