Styrelsen och arbetsgrupperna

SILMU rf:s styrelse bär ansvaret för föreningens hela verksamhet. Stryrelsen gör behovsbedömning på stödansökningarna, fastställer finansieringslinjerna samt styr och följer förverkligandet av strategin.

SILMU rf:s styrelse sammankommer ungefär en gång per månad, mera sällan sommartid. Styrelsemöten arrangeras på olika håll av verksamhetsområdet.

För att göra styrelsearbetet tydligare, har man bildat arbetsgrupper. Inom styrelsen fungerar ett arbetsutskott som uppgör bl.a. den administrativa modeller för föreningens verksamhet.