Styrgrupp

I regel behöver man inte välja en styrgrupp om projektets kostnader underskrider 50 000 euro.

En styrgrupp ska tillsättas för nationella och interregionala projekt samt sådana omfattande projekt, vars godtagbara kostnader är minst 300 000 euro och vilka beviljas 100 procent stöd.

En styrgrupp kan tillsättas, om projektet har omfattande verkningar på företagsverksamhet, verksamhetsförutsättningarna för näringsidkarna i regionen eller den regionala välfärden samt av andra särskilda skäl för projekt, vars budget är minst 50 000 €.

Av tungt vägande skäl kan en styrgrupp tillsättas, om projektets kostnader är under 50 000 €.

NTM-centralen kan i sitt beslut om beviljande av stöd förutsätta att en styrgrupp tillsätts för projektet.

Till ansökan bifogas ett skriftligt medgivande av styrgruppens medlemmar.

Styrgruppens uppgifter:

1) vid sitt första möte väljer styrgruppen en ordförande och sekreterare och fattar beslut om hur protokolljusteringen ordnas;

2) för protokoll över de ärenden som har behandlats i styrgruppen och de synpunkter som styrgruppen har på verkställandet av projektet;

3) sammanträder minst en gång per år för att följa upp verkställandet av projektet;

4) behandlar ärenden, som i enlighet med den godkända projektplanen gäller verkställandet av projektet;

5) levererar protokollen från styrgruppens möten till den närings-, miljö- och trafikcentral som har beviljat stödet i fråga om sådana projekt som finansieras ur aktionsgruppens finansieringskvot;

6) ge ett utlåtande om projektets verkställighet och slutrapport till närings-, miljö- och trafikcentralen samt aktionsgruppen, om stödet är beviljat från aktionsgruppens finansieringskvot.