Ohjausryhmä

Ohjausryhmä voidaan jättää pääsääntöisesti valitsematta, jos hankkeen kustannukset ovat alle 50 000 euroa.

Ohjausryhmä on asetettava valtakunnallisiin ja alueiden välisiin hankkeisiin sekä sellaista laaja-alaista hanketta varten, jonka hyväksyttävät kustannukset ovat vähintään 300 000 euroa ja johon myönnetään 100 prosenttia tukea.

Ohjausryhmä voidaan asettaa, jos hankkeella on laajoja vaikutuksia yritystoimintaan, alueen elinkeinonharjoittajien toimintaedellytyksiin tai alueelliseen hyvinvointiin sekä muista erityisistä syistä myös hankkeille joiden kustannusarvio on vähintään 50 000 €.

Painavista syistä ohjausryhmä voidaan asettaa, jos hankkeen kustannukset ovat alle 50 000 €.

ELY-keskus voi edellyttää tuen myöntämistä koskevassa päätöksessään, että hankkeelle on asetettava ohjausryhmä.

Hakemukseen on liitettävä hankkeen ohjausryhmän jäsenten kirjalliset suostumukset.

Ohjausryhmän tehtävät:

1. ensimmäisessä kokouksessaan valittava ohjausryhmälle puheenjohtaja ja sihteeri sekä päätettävä pöytäkirjojen tarkastamisen menettelytavasta

2. pidettävä pöytäkirjaa ohjausryhmässä käsitellyistä asioista ja ohjausryhmän hankkeiden toteutusta koskevista näkökohdista

3. kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa seuraamaan hankkeen toteutumista

4. käsiteltävä asiat, jotka koskevat hankkeen toteutumista hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti

5. toimitettava ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja tiedoksi tuen myöntäneelle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä toimintaryhmälle sellaisen tuen osalta, joka rahoitetaan toimintaryhmän rahoituskiintiöstä

6. annettava lausunto hankkeen toteutuksesta ja loppuraportista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä toimintaryhmälle, jos tuki on myönnetty toimintaryhmän rahoituskiintiöstä