Raportointi ja seurantatiedot

Seurantatiedot annetaan Hyrrä-palvelun kautta.

Yritystukien seurantatiedot

Tallennetaan Hyrrä-palveluun toteutuksen päätyttyä, viimeistään viimeisen maksuerän hakemuksen yhteydessä. Mikäli julkisen tuen määrä on yli  5 000 €, seurantatiedot annetaan lisäksi kahden vuoden kuluttua tuen viimeisen erän maksamisesta.

Perustamistuen edistymisestä on annettava raportti tuen maksamisen yhteydessä.

Hanketuen seurantatiedot

Tallennetaan Hyrrä-palveluun tammikuun loppuun mennessä (edellisen vuoden 31.12 tilanteen mukaan). Raportointijakso on yleensä yksi vuosi mutta voi olla lyhyempi riippuen hankkeen aloittamisen ja päättymisen ajankohdista. Viimeinen toteumatieto hankkeesta annetaan loppuraportin yhteydessä. Alle vuoden kestävissä hankkeissa seurantatiedot annetaan toteutusajan päätyttyä, viimeistään viimeisen maksamiserän hakemisen yhteydessä. Lisäksi tuen vaikuttavuuden seurantatietoja on annettava 2 vuoden kuluessa tuen viimeisen erän maksamisesta Maaseutuviraston sitä erikseen pyytäessä.

Hanketuen loppuraportti

Kehittämishankkeesta laaditaan loppuraportti viimeisen maksamishakemuksen yhteydessä. Yleishyödyllisissä investoinneissa on loppuraporttiin sisällyttävä selvitys myös investointisuunnitelman toteutumisesta. Loppuraportin pohja.

Raportin yhteenveto-osassa esitetään tiivistelmä hankkeen tavoitteista, keskeisistä toimijoista, toimen-piteistä, kustannuksista, rahoituksesta ja tuloksista. Varsinaisessa raportissa kohdassa 4 kuvataan toteutus, esille tulleet ongelmat tai muut poikkeavuudet, jatkosuunnitelmat sekä perusteluja tehdyille muutoksille.

Hankkeista laaditaan loppuraportin lisäksi jokaisen maksuhakemuksen yhteydessä kuvaus hankkeen toteutuksesta suhteessa tukipäätöksessä hyväksyttyyn suunnitelmaan maksuhakemuksen ajalta.

SILMU ry:n seurantatiedot ja arviointikyselyt

Tuen saaja on velvollinen vastaamaan arviointikyselyihin sekä toimittamaan SILMU ry:n pyytämät seurantatiedot, joita tarvitaan paikallisen strategian toteutuksen seurantaan.