Hanketukimuodot

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Kehittämishankemuotoja on useita erilaisia. Voit lukea tarkemmin hanketukimuodoista myös täältä. 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet (myös alueiden väliset hankkeet, kansainväliset hankkeet)

Hanketukea voidaan myöntää uuden toiminnan aloittamiseen, maaseudun elinvoimaa lisääviin ja yhteisöllisyyttä edistäviin innovatiivisiin hankkeisiin. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisoikeudellisen yhteisön perustoimintaan. Tuen määrä max – 180 000 € (max. 100 %)

KEHITTÄMISHANKETUKEA MYÖNNETÄÄN:
1) koulutustoimenpiteisiin
2) tiedonvälitystoimenpiteisiin
3) yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin pieninfrastruktuurien rakentamiseksi, parantamiseksi tai
laajentamiseksi ja maaseudun toimintaympäristöä kehittäviin investointeihin
4) tietoliikenne- ja vesihuoltoinvestointeihin
5) yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin
6) maa- ja metsätaloutta sekä niiden arvoketjuja kehittävien maaseudun innovaatioryhmien
suunnitelmien toteutukseen
7) elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin
ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin
8) maaseudun sosioekonomista toimintaympäristöä uudistaviin ja kehittäviin yhteistyöhankkeisiin
9) älykkäiden kylien hankkeisiin
10) innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin
vesien, maaperän, maiseman ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisoikeudellisen yhteisön lakisääteisen
pakollisen perustehtävän hoitamiseen. Sellaiseen julkisoikeudellisen yhteisön harkinnanvaraiseen
toimintaan, jonka perusteista säädetään lailla, voidaan myöntää tukea vain erittäin perustellusta syystä.

Tavallisessa yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa minimikustannukset ovat 8 000,01 euroa, joka tarkoittaa seuraavaa:
Tuki 70 % > hankkeen julkinen tuki on 5 600,01 euroa
Tuki 80 % > hankkeen julkinen tuki on 6 400,01 euroa
Tuki 90 % > hankkeen julkinen tuki on 7 200,01 euroa

Yleishyödylliset investointihankkeet

Hankkeiden tavoitteena on maaseudun palveluiden ja toimintaympäristön kehittäminen. Investointeina voivat olla esimerkiksi: etätyöpiste tai yhteiskäyttöinen työtila tai muu monipaikkaisuutta tukeva investointi, reitistö, laavu, liikuntapaikka, leikkipuisto tai muu virkistysmahdollisuuksia parantava investointi, pienimuotoinen vesihuoltohanke, remontti tai muu investointi, joka parantaa turvallisuutta tai esteettömyyttä. Tukea voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tavallisimmin yleishyödyllisessä investointihankkeessa minimikustannukset ovat 5 000 euroa, joka tarkoittaa seuraavaa:
Tuki 35 % > hankkeen julkinen tuki on 1 750 euroa
Tuki 40 % > hankkeen julkinen tuki on 2 000 euroa
Tuki 50 % > hankkeen julkinen tuki on 2 500 euroa

Älykkäät kylät- hankkeet

Älykkäät kylät -hankkeella tarkoitetaan maaseutualuiden yhteisöjä, jotka hyödyntävät innovatiivisia ratkaisuja sekä paikallisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia kehittääkseen omaa resilienssiään (ns. muutoskestävyyttä). Hankkeet kehittävät toimintaansa osallistavasti ja hyödyntävät erityisesti digitaalisia ratkaisuja pyrkiessään parantamaan oman alueensa taloudellista, sosiaalista ja ympäristön tilaa.

Yhteistyöhankkeet

Yhteistyöhankkeita voidaan toteuttaa niin yritysryhmä- kuin viljelijäryhmähankkeina.   Yritysryhmähankkeen tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla esim. yrityksiä palvelevan osuuskunnan perustaminen.  Viljelijäryhmähankkeen tavoitteena on auttaa viljelijöitä kehittämään toimintaansa. Viljelijät voivat saada yhteistyöstä kustannushyötyjä, tietoa uusista innovaatioista ja uusia tietoja ja taitoja.  

Yritysryhmään ja / tai viljelijäryhmään tulee kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen yritystä / viljelijää. Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutushankkeella tarkoitetaan ryhmäkoulutusta, täsmäkoulutusta tai laajempaa koulutuskokonaisuutta. Hankkeessa voidaan järjestää ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista, mukaan lukien koulutuskurssit, työpajat ja valmennukset. Tukea voidaan myöntää julkis- tai yksityisoikeudellista pätevöitynyttä koulutusta tarjoavalle yhteisölle.

Tiedonvälityshankkeessa voidaan laatia tai päivittää maaseudun palvelujen esiselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia.

Pienhankkeet

Pienhankkeiden tavoitteena on edistää paikallisen kehittämisstrategiantoteuttamista, helpottaa pienten yhdistysten kehittämistoimintaa, keventää pienten hankkeiden hallinnollista taakkaa, aktivoida uusia toimijoita mukaan oman alueen kehittämiseen, lisätä uudistumista, innovatiivisuutta ja kokeiluja. Kustannukset max. 8000 € ja tuen määrä min. 1000 €

Tukea voivat hakea maaseudulla toimivat yhdistykset, seurat, järjestöt ja muut julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Kunta ei voi saada tukea.

Hakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (hyrra.ruokavirasto.fi). Lisätietoa tuen hakemisesta saa alueen Leader-ryhmästä, joka käsittelee hakemukset. Hankintoja ei kannata tehdä ennen kuin on saanut Leader-ryhmästä tiedon siitä, että hakemus on hyväksytty. Tuki maksetaan jälkikäteen eli kustannukset pitää maksaa ensin itse. Kun tuki haetaan maksuun, on osoitettava, että sillä on saatu aikaan se lopputulos, johon tuki on myönnetty. Kuitteja tai muita tositteita ei maksua haettaessa tarvitse esittää.