Yritystuet

Yritystukien tavoitteena on maaseudun työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen sekä elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Yritystukia voidaan myöntää yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Lue lisää yritystuista täältä

Hyväksyttävät kustannukset

Lähtökohtana on, että kustannusten tulee olla kohtuullisia. Kustannusten tulee perustua hankittuun tietoon tai tarjoukseen. Kaikki kustannukset 3000 € ja yli, on todennettava hintatason selvityksellä. Hintatason selvitystä varten tarvitaan vähintään kolme (3) tarjousta eri tahoilta. Jos hankinta on yli 60 000 euroa (tavara ja palvelut) ja tukiprosentti on yli 50 %, se on kilpailutettava Hilmassa. Jos hankinta on yli 150 000 euroa (rakennusurakat) ja tukiprosentti on yli 50 %, se on kilpailutettava Hilmassa

Tukikelpoisia kustannuksia ei ole:

 • arvonlisävero, ellei se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi
 • käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei käyttöön oteta kokonaan uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajenneta
 •  korot, provisiot tai muut rahoituksesta johtuvat kustannukset
 • osamaksusopimukseen liittyvät hallinto-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muut vastaavat kustannukset
 • sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty hakijalta, hakijan tai hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä

Pysyvyysehto

Rahoitettu investointi tulee olla tuen saajan käytössä ja omistuksessa vähintään kolme (3) vuotta tuen viimeisen erän maksupäätöksen päätöspäivästä lukien. Erityisestä syystä tuen myöntäjä voi määrätä käyttöajaksi viisi (5) vuotta. Rakennuksen hankinnassa tai uudisrakentamisessa, rakennuksen tulee olla tuen saajan käytössä ja omistuksessa vähintään viisi (5) vuotta.

Valintakriteerit

Hankkeiden rahoittamisesta päätettäessä SILMU ry:n hallitus käyttää valintakriteereitä. Hankkeiden valintakriteerit on laadittu Kehittämisyhdistys SILMU ry:n hallituksen toimesta ja ne pohjautuvat ohjelmakauden 2023–2027 Ideasta elinvoimaa strategian painopisteisiin ja tavoitteisiin. Valintakriteerimenettelyn tarkoituksena on löytää sellaiset hankkeet, jotka auttavat paikalliseen kehittämisstrategian toteutumisen yhdistyksen toiminta-alueella. Hallitus perehtyy hankkeen dokumentteihin ja saatavilla oleviin tietoihin ja voi tarvittaessa käyttää myös yhdistyksen omia asiantuntijoita ja/tai omia työryhmiä päätösten tukena.

Rahoitettavan hankkeen on täytettävä kaikki pakolliset kriteerit (5 pistettä) jotta sillä on mahdollisuus tulla rahoitetuksi. Mikäli pakolliset kriteerit eivät täyty, ei hanketta voida rahoittaa. Lisäksi hankkeen on saatava hankekohtaisista kriteereistä vähintään 5 pistettä (maksimipistemäärä 9 pistettä). Kriteerikohtainen pisteytys 0-1 pistettä (0 pistettä = hanke ei vastaa/täytä kriteeriä, 1 pistettä = hanke vastaa/täyttää kriteerin). Hanke voi saada lisäpisteitä edistäessään läpileikkaavia teemoja 0,5 pistettä/ läpileikkaava teema (ei pakollista vähimmäismäärää, maksimipistemäärä 2 pistettä).

Pakolliset kriteerit (kaikki hankkeet):

 • Toimenpide on strategian tavoitteiden mukainen
  Hankkeen toimenpiteet toteuttavat yhtä tai useampaa strategian painopistettä
 • Hakijalla on realistiset mahdollisuudet hankkeen toteuttamiselle
  Hakijalla on näyttöä siitä, että omaa riittävät resurssit hankkeen toteuttamiselle, hankkeen sisältö ja laajuus huomioiden.
 • Toimenpide on uusi tai uutta luova
  Toimenpide on muuta kuin hakijan normaalia toimintaa. Kehittämishankkeiden kohdalla toimenpidettä ei tueta, mikäli hakija on toteuttanut vastaavaa tai samaa toimintaa samaan kohteeseen aikaisemmin. Yleishyödyllisiä investointeja tuetaan, mikäli investointi kehittää yhdistyksen toimintaa. Yritystuet eivät saa olla korvausinvestointeja vaan toimenpiteiden tulee kehittää yritystoimintaa lisäämällä kapasiteettia tai parantaa yrityksen kilpailukykyä ja/ tai tuottavuutta
 • Toimenpiteestä saatu hyöty kohdistuu toiminta-alueelle
  Hakemuksessa kuvatut hankkeen toimenpiteet ovat paikalliset ja hyötyä kohdistuu alueelle. Alueiden välisissä toimenpiteissä hyötyä kohdistuu SILMU ry:n toiminta-alueelle ja sen toimijoihin suhteessa rahoituksen määrään
 • Hanke on kustannustehokas ja taloudellisesti realistinen
  Hankkeen kustannussuunnittelu on realistinen ja on laadittu asiantuntevalla tavalla. Hintatason selvitykset ja kilpailutukset on tehty ja dokumentoitu ohjeiden mukaisesti

Hankekohtaiset valintakriteerit: Yrityshankkeet

 1. Toimenpide monipuolistaa alueen yritystoimintaa ja lisää työllisyyttä
  Toimenpide tuo lisäarvoa yrityksen toimintaan ja / tai alueen elinkeinoelämälle ja/ tai hankkeen avulla syntyy uusia työpaikkoja tai säilytetään jo olemassa olevia
 2. Kehittää / lisää alueen palveluratkaisuja ja tuotteita
  Hankkeen avulla syntyy uusia palveluita tai tuotteita ja/ tai niitä kehitetään tehokkaampaan, laajempaan ja/tai kestävämpään suuntaan
 3. Toimenpiteiden toteutus on kestävän kehityksen mukaista
  Toteutuksessa otetaan huomioon ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja / tai kulttuurinen kestävyys
 4. Toimenpiteet lisäävät maaseudun ja /tai saariston elinvoimaa
  Hanke kasvattaa maaseudun elinvoimaa ja/tai tukee saariston elinvoiman kasvua ja lisää alueen hyvinvointia
 5. Toimenpiteellä on jatkuvuutta hankkeen jälkeen
  Hankesuunnitelmassa tulee olla suunnitelma hankkeen jälkeisestä toiminnasta (esim. ylläpito, vastuut, talous, jatkuvuus)
 6. Toimenpide edistää verkostoitumista
  Verkostoituminen hyödyntää osapuolia ja mahdollistaa parhaiden käytäntöjen vaihdon sekä vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä
 7. Liiketoiminnan riskit on huomioitu
  Hakemuksessa tunnistetaan mahdolliset liiketoimintaan vaikuttavat riskit ja riskien hallinta on suunniteltu huolellisesti
 8. Hanke vahvistaa alueen biotaloutta
  Biotalous: kaikkia innovatiivisia uusiutuvia luonnonvaroja tuottavaa, käyttävää, jalostavaa ja markkinoivaa tuotantoa ja/tai teknologiaa, sekä uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden kulutusta.
 9. Hanke kehittää/ lisää alueen hyvinvointia, luontoon ja/tai ympäristöön liittyviä toimenpiteitä
  Toimenpiteet tähtäävät hyvinvoinnin, luonnon ja ympäristön kannalta tärkeisiin toimintoihin

Lisäpisteytys: läpileikkaavat teemat (kaikki hankkeet)

 • Nuoriso
  Hanke osallistaa nuoria. Hanke kehittää/tukee nuorten toimintaa alueella.
 • Ikäihmiset
  Hanke kehittää ikäihmisten palveluita ja/tai lisää ikäihmisten hyvinvointia alueella
 • Älykkäät kylät
  Hanke voidaan luokitella ”smart villages” -termin alle, sillä se on paitsi innostava, myös osallistava (sidosryhmäyhteistyö) ja se hyödyntää paikallisia vahvuuksia, erilaisia innovaatioita ja työkaluja toimenpiteiden toteuttamiseksi.
 • Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos (Green Deal)
  Hanke etsii/ edistää ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi, luonnonvarojen ylikulutuksen estämiseksi ja/ tai kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.