Investointituki

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yrityksen käynnistysvaiheen tai toiminnan laajentamisen yhteydessä tehtäviin investointeihin. Investointituella rahoitetaan toimenpiteitä, joilla on olennaista merkitystä yritystä käynnistettäessä, yritystoimintaa monipuolistettaessa tai laajennettaessa ja jotka vaikuttavat yritystoiminnan mahdollisuuksiin jatkaa toimintaansa markkinaolosuhteiden muuttuessa. Tukea voi saada esimerkiksi toimitilojen suunnitteluun, rakentamiseen, laajentamiseen tai hankkimiseen, uusien tai käytettyjen koneiden ja laitteiden investointeihin sekä investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyviin yleiskustannuksiin mukaan lukien lupa- ja rekisteröintimaksut. Tukea voi hakea myös aineettoman omaisuuden kuten tietokoneohjelmistojen hankkimiseen tai kehittämiseen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankintaan. Tukea ei myönnetä korvausinvestointeihin, eli esim. rikkoutuneen tuotantolaitteen korvaamiseen vastaavalla uudella laitteella.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Voidaan myöntää tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää edellytyksiä toteuttaa yrityksen investointi (toiminnalliset, taloudelliset ja tekniset edellytykset). Kustannuksiksi voidaan hyväksyä ostopalveluista ja palkoista aiheutuneet kustannukset sekä muut välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset.

Uudenmaan maaseutujaoston yritystukisäädöksiin perustuvat tulkinnat löydät tästä >>

Investointituen rajoitukset

Seuraavia hankintoja ei tueta:

  • traktorin hankinta
  • tieliikennekäyttöön tarkoitetun kuljetusvälineen hankinta
  • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
  • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
  • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinta tai toimenpide, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen
  • kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, jollei hankinnan kohde ole ollut julkisesti myytävänä vähintään kahden kuukauden ajan tai sen hankintahinta perustuu vähintään kahden myyjästä riippumattoman itsenäisen arvioijan käyvän hinnan arvioon

Perustamistuki >>

Yritystuet >>

Tukimuodot >>

Rahoitus >>

Yritystuen hakeminen >>