Rapportering

De som beviljats finansiering rapporterar den verksamhet man förverkligat och användningen av medlen senast inom två månader från det att projektet slutat/ åtgärderna förverkligats. Det är möjligt att avvika från tidsplanen om den person som ansvarar för SILMU:s ungdomssektion har informerats om detta före tidsfristens utgång.

Utöver den elektroniska rapporteringen ska den ansökande skicka in kopior av fakturor, kontoutdrag och andra i förväg överenskomna dokument som visar genomförandet av verksamheten. Materialet skickas antingen till den e-postadress som anges i avtalet eller per post till adressen Veckjärvivägen 1, 06150 Borgå.

Den skriftliga rapporten kan delvis ersättas med en video av genomförandet av verksamheten, om detta har överenskommits i det avslutande skedet. Andra dokument kan vara till exempel deltagarlistor och fotografier. Foto- och videomaterialet måste vara sådant att SILMU kan använda det på sin webbplats och i sociala medier för att offentliggöra vad som har uppnåtts med SILMU Fyrkka-finansiering (kom ihåg att be om tillstånd att publicera materialet om personer har filmats). Rapporteringsperioden kan förlängas om den sökande motiverar den extra tid som behövs. En grupp som inte rapporterar inom tidsfristen kommer att få hela den beviljade finansieringen återkrävd.