Stödformerna

För nya företagare

Nya företagare kan beviljas stöd för att de planerar eller startar ett företag: försök med företagande, företagande på deltid, företagande på heltid, planering av ägarbyte.

Utveckling av företagsverksamheten

Ett fungerande företag kan till exempel få stöd för att köpa företagsrådgivning och annan sakkunnighjälp, projekt för utveckling av produkter, utveckling av marknadsföring, undersökningar om internationalisering och undersökningar om genomförbarheten av investeringar. Företaget måste ha varit i drift under minst ett (1) räkenskapsår.

Investeringar

Företag kan söka investeringsstöd för att starta eller utveckla ett företag, t.ex. för inköp eller byggande av tillverkningslokaler, inköp av maskiner och andra fasta investeringar, och immateriella investeringar som programvaror, patent och tillverkningsrättigheter. Investeringen måste vara avgörande för företagets etablering, tillväxt eller utveckling. Företagsbidrag finansieras med ett maximalt belopp på 35 000 euro. Den totala kostnadsberäkningen för investeringsstöd är max. 100 000 €. Investeringar över denna summa kommer att kanaliseras via Nylands ELY-central.