Hanketukimuodot

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Kehittämishankemuotoja on useita erilaisia. Voit lukea tarkemmin hanketukimuodoista myös täältä. 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet (myös alueiden väliset hankkeet, kansainväliset hankkeet)

Hanketukea voidaan myöntää uuden toiminnan aloittamiseen, maaseudun elinvoimaa lisääviin ja yhteisöllisyyttä edistäviin innovatiivisiin hankkeisiin. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisoikeudellisen yhteisön perustoimintaan. Tuen määrä max – 180 000 € (max. 100 %)

Yleishyödylliset investointihankkeet

Hankkeiden tavoitteena on maaseudun palveluiden ja toimintaympäristön kehittäminen. Investointeina voivat olla esimerkiksi: etätyöpiste tai yhteiskäyttöinen työtila tai muu monipaikkaisuutta tukeva investointi, reitistö, laavu, liikuntapaikka, leikkipuisto tai muu virkistysmahdollisuuksia parantava investointi, pienimuotoinen vesihuoltohanke, remontti tai muu investointi, joka parantaa turvallisuutta tai esteettömyyttä. Tukea voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Älykkäät kylät- hankkeet

Älykkäät kylät -hankkeella tarkoitetaan maaseutualuiden yhteisöjä, jotka hyödyntävät innovatiivisia ratkaisuja sekä paikallisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia kehittääkseen omaa resilienssiään (ns. muutoskestävyyttä). Yhteisöt kehittävät toimintaansa osallistavasti ja hyödyntävät erityisesti digitaalisia ratkaisuja pyrkiessään parantamaan oman alueensa taloudellista, sosiaalista ja ympäristön tilaa.

Yhteistyöhankkeet

Yhteistyöhankkeita voidaan toteuttaa niin yritysryhmä- kuin viljelijäryhmähankkeina.   Yritysryhmähankkeen tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla esim. yrityksiä palvelevan osuuskunnan perustaminen.  Viljelijäryhmähankkeen tavoitteena on auttaa viljelijöitä kehittämään toimintaansa. Viljelijät voivat saada yhteistyöstä kustannushyötyjä, tietoa uusista innovaatioista ja uusia tietoja ja taitoja.  

Yritysryhmään ja / tai viljelijäryhmään tulee kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen yritystä / viljelijää. Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutushankkeella tarkoitetaan ryhmäkoulutusta, täsmäkoulutusta tai laajempaa koulutuskokonaisuutta. Hankkeessa voidaan järjestää ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista, mukaan lukien koulutuskurssit, työpajat ja valmennukset. Tukea voidaan myöntää julkis- tai yksityisoikeudellista pätevöitynyttä koulutusta tarjoavalle yhteisölle.

Tiedonvälityshankkeessa voidaan laatia tai päivittää maaseudun palvelujen esiselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia.

Pienhankkeet

Pienhankkeiden tavoitteena on edistää paikallisen kehittämisstrategiantoteuttamista, helpottaa pienten yhdistysten kehittämistoimintaa, keventää pienten hankkeiden hallinnollista taakkaa, aktivoida uusia toimijoita mukaan oman alueen kehittämiseen, lisätä uudistumista, innovatiivisuutta ja kokeiluja. Kustannukset max. 8000 € ja tuen määrä max. 1000 €