Rapportering och uppföljning

Stödtagaren skall enligt 71 artikel i landsbygdsförordningen lämna fordrade indikator- och uppföljningsuppgifter samt annan erfordrad information om projektets effekter.

Övervakningsuppgifterna ska i första hand ges via den elektroniska Hyrrä -tjänsten.

Övervakningsuppgifter om företagsstöd
Övervakningsuppgifterna förs in i den elektroniska ärendetjänsten Hyrrä efter att genomförandet av en
investering eller en annan åtgärd upphört och senast i samband med ansökan om den sista utbetalningsposten.
När det gäller åtgärder som genomförts med företagsstöd och för vilka beloppet av offentligt stöd
överstiger 5 000 euro ska övervakningsuppgifter dessutom lämnas två år efter betalningen av den sista
stödposten.

En rapport om hur nyetableringsåtgärder i fråga om företag avancerar ska lämnas till närings-, trafik- och
miljöcentralen i samband med utbetalningen av stödet.

Övervakningsuppgifter om projektstöd
Övervakningsuppgifterna förs in i den elektroniska ärendetjänsten Hyrrä före utgången av januari för
rapporteringsperiodens del (situationen 31.12.20__). Rapporteringsperioden är i allmänhet ett kalenderår.
Rapporteringsperioden kan också vara kortare, beroende på tidpunkten då projektet inletts eller
avslutats. Den sista uppgiften om projektets utfall lämnas i samband med slutrapporten. I fråga om
projekt som pågår kortare tid än ett år ska överföringsuppgifterna föras in efter att tiden för genomförande
löpt ut och senast i samband med ansökan om den sista utbetalningsposten. Stödtagaren är också skyldig att vid behov svara på utvärderingsenkäter även efter detta.

Slutrapport gällande projektstöd

En slutrapport uppgörs i samnband med den sista ansökan om utbetalning. När det är fråga om en allmännyttig investering bifogas en utredning om hur investeringen förverkligats. Botten för slutrapport.

 

I sammanfattningen av projektet ges ett sammandrag av mål, centrala aktörer, åtgärder, kostnader,
finansiering och resultat. I punkt 4 i den egentliga rapporten ges en beskrivning av hur projektet genomförts,
vilka problem eller andra avvikelser som framkommit, de fortsatta planerna samt motiveringar
för de ändringar som företagits.

Utöver slutrapporten uppgörs i samband med varje utbetalningsansökan
en beskrivning av genomförandet av projektet i förhållande till den plan som godkänts
i stödbeslutet för den tid som utbetalningsansökan gäller.

SILMU rf:s uppföljning och utvärdering

Den som tar emot stöd är skyldig att svara på begäran om utvärdering och att lämna uppgifter för uppföljning som SILMU rf begär, vilka används för uppföljning av den lokala Leaderstrategin.