Nästan 8 miljoner i företags- och projektstöd för Nylands landsbygd år 2024

Omfattande landsbygdsfinansiering från EU för investeringar och utveckling av företag och olika projekt på landsbygdsområdet i Nyland. Läs hela Nylands NMT-centralens pressmeddelande här. Pressmeddelanden är publicerad 8.3.2024.

Under EU:s landsbygdsfinansieringsperiod 2023–2027 beviljas företags- och projektstöd av NTM-centralen i Nyland och de regionala Leader-grupperna. Finansieringsstöd kan sökas året runt, men ansökningarna avgörs urvalsperiodvis. I år har NTM-centralen ca 4,3 miljoner euro att bevilja för större företags- och utvecklingsprojekt och Leader-grupperna har ca 3,5 miljoner euro att bevilja för lokala och mindre projekt. Summan innehåller EU:s, statens och kommunernas finansieringsandelar.

Företagsstödet för landsbygden, som är avsett för mikroföretag eller små företag, kan fås för inledande, utvidgning eller utveckling av företagsverksamhet så gott som oberoende av bransch. Stödet får ändå inte snedvrida konkurrensen och företaget måste ha förutsättningar att driva en kontinuerligt lönsam verksamhet. Jordbruk och företag som förädlar jordbruksprodukter har sina egna stödformer.

– För den som funderar på utvecklingsbehov lönar det sig att med låg tröskel ta kontakt med NTM-centralen, Leader-grupperna eller den egna kommunens näringslivstjänster för att undersöka möjligheten att ansöka om finansiering, tipsar utvecklingsansvarig Maria Konsin-Palva från NTM-centralen i Nyland. 

I den nya karttjänsten kan du lätt kontrollera om ditt företag eller den ort där projektet ska genomföras ligger på det stödberättigande området. De stadsområden som landsbygdsfinansiering inte kan beviljas till har märkts ut på kartan med svartvita streck. Uppe till vänster finns ett sökfält där man kan skriva in adressen. Om du klickar på kartan, får du fram mer uppgifter för platsen i fråga: Leader-gruppen för området och områdets klassificering enligt indelningen i stads- och landsbygdsområden. Klassificeringen påverkar bedömningen av projekten.

Under denna finansieringsperiod stöds särskilt också allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar. Dessa investeringar förbättrar energi- och resurseffektiviteten på landsbygden, främjar vattenskyddet och en hållbar vård av naturresurserna samt den biologiska mångfalden. Investeringsstöd kan användas t.ex. för anskaffning av maskiner eller anordningar eller för byggnads- och restaureringskostnader. Stödet kan sökas av offentligrättsliga samfund eller privaträttsliga sammanslutningar, såsom läroanstalter, organisationer, byaföreningar eller andelslag.

Landskap.

Skåldö. Bild: Memmi Ojantola