Utvecklingsprojekt

Allmännyttiga utvecklingsprojekt är projekt med vars hjälp man till exempel skapar ny verksamhet eller verksamhetsförutsättningar, ställer upp planer och förutredningar, vilka förbättrar områdets verksamhetsförutsättningar eller attraktionskraft, lyfter fram områdets kultur eller skapar nya verksamhetsmodeller och tjänster.

Allmännyttiga utvecklingsprojekt kan till exempel vara

 • uppställande och verkställande av byaplan
 • uppställande av planer för byggd miljö och landskapsvård
 • främjande av landsbygdens dragningskraft
 • förbättrande av trivsel och välmående
 • skapande av ny verksamhet – med mål att till exempel öka invånarantalet på landsbygden
 • utvecklande av verksamhet för t.ex. ungdomar
 • bevarande, utveckling och utnyttjande av kulturarv
 • skydd av närmiljön, förbättrande av närområdens rekreationsvärde och miljöns tillstånd
 • främjande av den lokala kulturen i form av kultur- och motionsevenemang
 • planering och utveckling av tjänster på landsbygden

Godtagbara kostnader inom allmännyttiga projekt kan bestå av

 • avlönings- och arvodeskostnader jämte bikostnader, med undantag för natura förmåner
 • resekostnader (inrikes- och utrikesresor)
 • kostnader för köpta tjänster
 • hyreskostnader
 • andra direkta kostnader för verkställandet av utvecklingsprojektet, inklusive små anskaffningar och skäliga serveringskostnader vid mötes-, skolnings- och informationstillfällen samt talkon i enlighet med projektplanen

Tillbaka till sidan Projektstöd >>