Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt tar sikte på att förnya landsbygdens näringsstruktur, landsbygdens konkurrenskraft, utveckla verksamhetsomgivningen och samarbetet mellan företagare.

Samarbetsprojekten kan till exempel vara:

 • utveckling av nya produkter, metoder och tekniker inom jord- och skogsbruk, livsmedelssektorn och andra processer som grundar sig på förnybar biomassa
 • pilotprojekt för nya produkter, ny praxis, nya metoder och ny teknik
 • utveckling av producentgrupper inom jordbrukets produktionsinriktningar
 • utveckling av värdekedjan, lokala marknader, korta verksamhetskedjor och marknadsföring för att stöda kvalitet och ekologisk produktion av livsmedel
 • utvecklande av metoder och praxis som grundar sig på energisparande och innovativ anpassning till klimatförändringen och förbättrande av miljöns tillstånd
 • grundande av ett kluster som inleder ny verksamhet samt utveckling av den
 • utveckling av välfärds- och hälsovårdstjänster i anslutning till jordbruk
 • utveckling av arbetsprocesser, resurser och utrymmen för mikroföretag
 • utveckling av turismtjänster och marknadsföring av dem
 • utvärdering och testning av verksamhetsplanen för små landsbygdsföretag

Godtagbara kostnader inom samarbetsprojekt kan bestå av:

 • avlönings- och arvodeskostnader jämte bikostnader, med undantag för natura förmåner
 • resekostnader (inrikes- och utrikesresor)
 • kostnader för köpta tjänster
 • hyreskostnader
 • andra direkta kostnader för verkställandet av utvecklingsprojektet, inklusive små anskaffningar och skäliga serveringskostnader vid mötes-, skolnings- och informationstillfällen samt talkon i enlighet med projektplanen
 • kostnader i anslutning till säljfrämjande åtgärder (gäller korta leveranskedjor, utvecklande av lokala marknader eller landsbygdsturism)
 • kostnader som föranleds av kort utvärdering eller testning av företagsspecifik näringsverksamhet

Tillbaka till sidan Projektstöd >>