Behandling av ansökningar

Anhängiggörande och behandling av ansökan

Stödansökan har anhängiggjorts då sökanden har fyll i erfordrade uppgifter i Hyrrä och fått en bekräftelse per e-post. SILMU rf granskar ansökan och ber vid behov om tilläggsutredningar. Då ansökan och dess bilagor uppfyller formkravet utförs ett föreslag till SILMU rf:s styrelse. SILMU rf:s styrelse bedömer projektets finansieringsduglighet utgående från urvalskriterierna och ger sitt utlåtande som bifogas till ansökan. Därefter överförs ansökan i Hyrrä-systemet till Nylands NTM-central för laglighetsgranskning. NTM-centralen gör ett finansieringsbeslut som sänds till sökanden.

Komplettering av ansökan

Sökanden kan komplettera stödansökan tills den i Hyrrä-systemet har överförts till Leadergruppens, dvs. SILMU rf:s behandling.

Påbörjande av projekt

Om projektet beviljas Leaderstöd, så kan kostnader godkännas från den dag ansökan har anhängiggjorts. Man kan påbörja projektet på egen risk, men före NTM-centralens skriftliga beslut är påbörjandet och kostnader på sökandens egen risk. Kostnader som har uppstått före ansökan har anhängiggjorts kan i huvudsak inte godkännas som stöddugliga. Ett undantag finns till exempel i planeringskostnader för byggnadsprojekt.

Att söka projektstöd >>