SILMU är med i Sydkustens Fiskeleader

Visste du att SILMU också är med i Sydkustens Fiskeleader tillsammans med Pomoväst rf och Sepra ry.  Ta en titt på Leader Sepras nätsidor var du hittar mera info om saken!

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat en miljon euro i medel till Sydkustens Fiskeleader för utveckling och stöd för fiskeindustrin vid Kymmenedalens och Nylands kust för perioden 2021–2027. Finansieringen från den finska EHFF-förordningen (Europeiska havs- och fiskerifondens) kan användas för att stödja samhällsbaserade projekt som ligger i linje med utvecklingsstrategin. (Källa Sepra ry)

Sydkustens Fiskeleader strategi 2021–2027 målsättningar är:

Kommersiellt fiske
Vårt mål är att trygga en fortsatt ekologiskt hållbart småskaligt yrkesfiske och att förbättra desslönsamhet.

 • Underlätta påbörjande av verksamhet, rekrytering av unga och främjande av välmående i arbetet
 •  Förbättra lönsamheten genom att stöda ibruktagande av ny teknologi
 •  Stöda användningen av säl och skarv och hitta nya lösningar för de problem de orsakar. Stöda utbildning i anslutning till ämnet och samarbete.
 • Öka samarbete, erfarenhetsutbyte och växelverkan mellan olika områden samt mellan fiskare och andra aktörer inom branschen för att hitta nya idéer och verk[1]samhetssätt.
 • Beredskap och anpassning till den inverkan klimatförändringen har

Fisketurism
Vårt mål är att förbättra fisketurismens mångsidighet, verksamhetsförutsättningar och marknadsföring.

 • Vårt mål är att förbättra fisketurismen mångsidighet, verksamhetsförutsättningar och marknadsföring.
 • Ta vara på lokalkännedomen och skärgårdens särdrag då man skapar och marknadsför intressanta upplevelse- och kulturresor.
 • Erbjuda aktörerna utbildning för att klara av digitala service- och utvecklingssystem.
 • Främja utbildningen av unga fiskare och locka nya företagare till branschen.
 • Öka samarbetet och växelverkan mellan de aktörer som finns inom branschen och de aktörer som finns omkring. Målet är bland annat att få nya vattenområden till förfogande för fisketurism.
 • Att förutspå inverkan från klimatförändring och att anpassa sig till den bland annat genom att flytta påfrestningen från fisket till arter som drar nytta av förändringen

Fiskodling
Vårt mål är att öka den ekologiskt hållbara fiskodlingen.

 • Informera om den moderna fiskodlingsteknikens miljömässiga, hälsomässiga och sociala nytta för invånare, miljöorganisationer och -myndigheter.
 • Erbjuda aktörerna utbildning och stöd för att klara av digitala service- och utvecklingssystem.
 • Underlätta inledandet och utvidgandet av verksamheten för de som övergår från andra branscher inom fiskerinäringen till att börja med fiskodling.
 • Öka diskussionerna och växelverkan mellan vattenägarna, miljömyndigheterna och aktörerna i området.
 • Att förutspå inverkan från klimatförändringen och att anpassa sig till den tex genom uppdatering av anläggningar och genom att stöda ibruktagande av alternativa vattenbruksprodukter.

Fiskförädling
Vårt mål är att öka självförsörjningsgraden av fiskprodukter och stöda införandet av underutnyttjade fiskarter på marknaden.

 • Stöda produktutveckling och samarbete för att förädla fiskprodukterna till attraktiva produkter för konsumenterna.
 • Förbättra tillgången på fiskprodukter i städerna.
 • Öka produkternas förädlingsgrad och höja sidoproduktionens värde genom gemensamma utvecklingsprojekt.
 • Främja utvecklingen och användningen av de lösningar som den moderna teknologin erbjuder för att underlätta distribution samt ta vara på digitaliseringen då det gäller förbättring av värdekedjans öppenhet och effektivitet.
 • Främja att underutnyttjade fiskarter förs fram på marknaden och öka efterfrågan på dem genom att erbjuda utbildning och kommunikation om hur man kan använda dem.