Med nya strategin För livskraftiga idéer har ansökts om 4,2 milj. € för att utveckla området

Tanken med Utvecklingsförening SILMU rf:s nya strategin För livskraftiga idéer är att utveckla området med 4,2 milj. €. Finansieringen är ansökt från EU:s landsbygdsfonden.

Behov och prioriteringar har framkommit under en förberedande process som har involverat regionens invånare samt aktörer. Under den kommande programperioden 2023–2027 kommer vi att fokusera på tre prioriteringar: företag och sysselsättning, livskraftiga byar och skärgård samt välfärd, natur och miljö.

Regionens företagsverksamhet är stark och mångsidig, och därför är stödandet av det en viktig del av regionens utveckling. Vi förbättrar näringslivet i regionen genom att ge råd, stöd och finansieringsmöjligheter. Utvecklingen av samarbetet mellan byar och kommuner är en del av SILMUs verksamhet, samt att öka på lösningar för smarta byar (smart villages), förbättra funktioner och öka servicen.

Med hjälp av projektverksamheten kan man till exempel minska regionens klimatutsläpp genom att öka användningen av förnybara energilösningar, öka på planering och utbyggnad av förnybar energi, innovativa energilösningar och lokala livsmedelsmodeller samt öka regionens självförsörjning av energi.

Till övergripande teman för programperioden har valts ungdomar, den åldrande befolkning, smarta byar, hållbar utveckling och klimatförändringen.