Projektstöd

Projektstöd beviljas för allmännyttiga utvecklingsprojekt, för samarbets-, skolnings- och informationsåtgärder samt investeringar. Projekten kan också verkställas som temaprojekt, vilka samlar flera liknande åtgärder. Utgångspunkten för allmännyttiga projekt är ett gemensamt behov och mål hos områdets aktörer. Projektområdets invånare och aktörer ska få så bred nytta som möjligt av projektstöden. Projekten verkställs i samarbete mellan områdets aktörer och invånare. Projekten är transparenta och informationen om dem så omfattande som möjligt. En mängd aktörer och invånare har deltagit i beredningen av projekten.

Allmännyttiga utvecklingsprojekt kan innehålla:

 • skolningsåtgärder
 • informationsförmedling och presentationer
 • utredningar och planer
 • allmännyttiga, lokala investeringar (byggande, förbättrande, utvidgande av småinfra, inklusive småinfra i anslutning till turism)
 • utveckling av lokala tjänster
 • utveckling av byar, bevarande och återställande av kultur- och naturarv för områden med betydande landskaps- och naturvärden
 • verkställande av planer som grundar sig på utveckling genom samarbete av lantbruk, livsmedelsbranschen och skogsbruk
 • åtgärder som förnyar näringsstrukturen, landsbygdsnäringarnas konkurrenskraft och verksamhetsomgivning och vilka främjar samarbetet mellan företagare
 • innovativa åtgärder för att stävja klimatförändringen, för att anpassa sig till den eller för miljöåtgärder för skydd av vattnen
 • åtgärder som utvecklar processer som grundar sig på hållbart producerad biomassa

Urvalskriterier för projektstöden

SILMU rf:s styrelse använder urvalskriterier då den fattar beslut om finansiering av projekten.

Obligatoriska kriterier för alla, vilka alla fyra måste uppfyllas:

 • nyttan av åtgärden riktas till området
 • åtgärden verkställer strategin SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020
 • sökanden har realistiska möjligheter att genomföra projektet
 • åtgärden består inte av sökandens normala verksamhet

Kriterier för ansökan om projektstöd, varav minst hälften (5) måste uppfyllas:

 • behovet är lokalt
 • projektverksamheten bör vara öppen för alla
 • åtgärden främjar bildande av nätverk
 • verkställandet av åtgärden är förenligt med hållbar utveckling
 • åtgärden skapar arbetstillfällen
 • åtgärdens kontinuitet efter projektet
 • verksamhet som aktiverar unga
 • åtgärden främjar skärgårdens livskraft
 • åtgärden förbättrar miljöns tillstånd
 • åtgärden främjar regionutvecklingen

Kostnader som godkänns

Utgångspunkten är, att kostnaderna ska vara rimliga (linkki sivulle hankesuunnittelu > kohtaan kustannusten kohtuullisuus). Talkoarbete kan också godkännas som kostnader till högst 75 % av den privata finansieringen, men om sökanden är ett offentligrättsligt samfund, så kan talkoarbetet utgöra 100 % av den privata finansieringen. Talkoarbete godkänns inte som privat finansiering inom samarbets-, skolnings- eller informationsprojekt. Talkoarbetets värde är 15 €/timme och maskinarbetets värde 45 €/timme (inklusive maskin och förare). Projektstödets kostnader får inte innehålla till exempel alkohol, gåvor, böter, leasingkostnader eller faktureringskostnader eller -tillägg. Kostnaderna ska uppstå under projektet och de bör vara godkända i projektplanen.

Stöd beviljas inte:

 • till kostnader för anskaffningar, då sökanden, sökandens familjemedlem, företag i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning eller person i ledande ställning i sökandens företag är leverantör om det inte har begärts ett tillräckligt stort antal anbud av andra aktuella leverantörer (Obs! Jäv i beslutsfattandet måste dokumenteras)
 • till räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader som föranleds av finansieringen av projektet
 • Leasingkostnader om maskinen eller anordningen som är föremål för avtalet övergår i sökandens ägo
 • avbetalningsraterna för maskin eller anordning om anskaffningens äganderätt inte övergår under projektets verkställighetstid
 • mervärdesskatt som inte blir kvar som slutlig kostnad för sökanden
 • kostnader som inte blir kvar som slutlig kostnad för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller rabatt eller annan motsvarande orsak
 • kostnader som beror på sökandens ordinarie verksamhet som är oberoende av verkställandet av projektet eller pr-verksamhet som är förknippad med den
 • löner och arvoden till den del de överskrider normala löner och arvoden för motsvarande uppgifter
 • andra avlöningskostnader än sådana som beror på lag eller förpliktande kollektivavtal
 • resekostnader till den del de överskrider statens resereglemente
 • avlöningskostnader för en sådan anställd, som inte har varit i fast tjänst eller i tillsvidare arbetsförhållande till sökanden då stödansökan har lämnats, om tjänsten eller arbetsförhållandet besätts för mera än ett år och nämnda tjänst eller anställning inte har varit offentligt ledig att sökas
 • tjänstemännens resekostnader eller mötesarvoden, om uppgiften hör till skötseln av tjänsten

Allmännyttiga utvecklingsprojekt >>

Allmännyttiga investeringsprojekt >>

Samarbetsprojekt >>

Skolningsprojekt >>

Informationsförmedlingsprojekt >>

Temaprojekt >>

Företagsstöd >>

Att söka projektstöd >>

Stödformer >>