Yritystuen hakeminen

Hankkeen suunnittelu

Hanketta suunnittelevan kannattaa olla yhteydessä SILMU ry:n henkilökuntaan jo hankkeen ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Onnistuneeseen ja sujuvaan toteutukseen paras tie on huolellinen suunnittelu ja toteutuksen seuranta. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa tutustua huolellisesti paitsi hakuohjeisiin myös ohjeisiin koskien maksuhakemusten laadintaa, raportointia,  tiedottamista sekä muuhun ohjeistukseen. Hakemusten valmistelu kestää keskimäärin kahdesta kuuteen kuukauteen riippuen hakemuksen sisällöstä ja laajuudesta sekä hakijan mahdollisuuksista panostaa valmisteluun.

10 faktaa maaseutuohjelman yritysrahoituksesta löytyy Ruokaviraston sivuilta >>

Tukimuodot

Perustamistuki >>
Investointituki >>

SILMU ry:n henkilökunta neuvoo tuen hakemiseen ja hankkeen valmisteluun liittyvissä kysymyksissä Leader-tuen hakijoita ja hankkeiden toteuttajia tarvittaessa koko hankkeen toteutuksen ajan. Hankeneuvoja Heli Tommiska tavoittaa numerosta 040 569 0068. Muut yhteystiedot löytyvät kohdasta Yhteystiedot.

Tuen hakeminen ja liitteet

Tukihakemus liitteineen tehdään sähköisessä Hyrrä -järjestelmässä. Parhaiten Hyrrä toimii Mozilla Firefox tai Crome -selaimella ja kannattaa tyhjentää selaimen välimuisti sekä käyttää yksityistä ikkunaa. Yritystukien haku on jatkuva.

Hyrrä -ohje löytyy tästä >>
Hakemukseen tarvittavat liitteet löytyvät tästä >>
Yritystuen hakemiseen liittyvien lomakkeiden tiedot löytyvät Ruokaviraston -sivulta >>
 

Hakemusten vireille tulo ja käsittely

Tukihakemus tulee vireille, kun hakija on täyttänyt Hyrrä – järjestelmässä tarvittavat tiedot ja siitä on tullut vahvistus hakijalle sähköpostitse. SILMU ry tarkastaa hakemuksen ja tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä. Kun hakemus liitteineen täyttää muotovaatimukset, siitä tehdään SILMU ry:n hallitukselle esitys. SILMU ry:n hallitus arvioi hakemuksen rahoituskelpoisuuden käyttäen valintakriteereitä ja antaa siitä lausuntonsa, joka liitetään hakemukseen.  Tämän jälkeen hakemuksen siirtyy Hyrrä – järjestelmässä Uudenmaan ELY-keskukseen laillisuustarkastusta varten. ELY-keskus tekee rahoituspäätöksen, joka lähetetään hakijalle.

Hakemuksen täydentäminen

Hakija voi täydentää tukihakemusta siihen asti, kunnes se on Hyrrä- järjestelmässä siirretty Leader-ryhmän eli SILMU ry:n käsiteltäväksi.

Hankkeen aloittaminen

Mikäli hankkeelle myönnetään Leader-rahoitusta, kustannuksia voidaan hyväksyä hakemuksen vireille tulopäivästä alkaen. Hankkeen voi käynnistää omalla riskillään, kun hakemus on tullut vireille, mutta ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä käynnistys ja kulut ovat hakijan omalla vastuulla. Ennen hakemuksen vireille tuloa syntyneitä kustannuksia ei pääsääntöisesti voida hyväksyä tukikelpoisiksi. Poikkeuksena ovat esim. rakennushankkeiden suunnittelukustannukset.

Kirjanpito

Hankkeen kustannukset kirjataan hakijan kirjanpitoon omalle kustannuspaikalle. Riittää että käytetään samoja kirjanpitotilejä kun rahoituspäätöksessä on käytetty esim. palkat, ostopalvelut, matkat, vuokrat jne. Kaikissa tositteissa tulee olla tositenumero ja kirjanpidossa on muutoinkin noudatettava hyvää kirjanpitotapaa sekä voimassa olevia lakeja.

Maksatuksen hakeminen

Hankkeen toteutuksesta aiheutuneita kustannuksia haetaan maksuun pääsääntöisesti jälkikäteen rahoituspäätöksen mukaisesti. Kustannusten on oltava todellisia, lopullisia (esim. mahdolliset palautukset ja alennukset on vähennetty) ja todennettavia sekä kohdistuttava tuettuun toimenpiteeseen. Maksua haetaan vähintään kerran vuodessa lukuun ottamatta hankkeita, joiden kesto on kaksi vuotta tai vähemmän. Maksatusta voidaan hakea useammassa erässä hanketyypistä riippuen. Loppumaksua tulee hakea neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Lomaraha haetaan maksuun kuukauden kuluessa sen maksamisesta.

Maksuerät ja hakuajat

  • Investointituki (rakentaminen) maksetaan enintään neljässä erässä, viimeisen maksuerän on oltava vähintään 20 % myönnetyn tuen määrästä
  • Investointituki (koneet ja laitteet) maksetaan enintään neljässä erässä
  • Perustamistuki maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä

Tukikelpoiset kulut

Tukikelpoisia ovat kulut, jotka ovat syntyneet toteutusaikana (päätökseen kirjattu toimenpiteen toteutusaika) ja jotka on sisällytetty hankepäätöksen liitteenä olevaan suunnitelmaan ja kustannusarvioon. Kulujen tulee lisäksi olla hakijalle osoitettuja (lasku osoitettu hakijalle), hakijan maksamia ja hakijan kirjanpitoon omalle kustannuspaikalle kirjattuja.

Maksuhakemusten käsittely

Kun maksuhakemus on jätetty ELY-keskukselle, hakijalle ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika. ELY-keskus käsittelee hakemuksen ja tekee maksupäätöksen, joka lähetetään hakijalle.

Tuen maksaminen

Kun maksupäätös on tehty, SILMU ry maksaa hankkeelle kuuluvan kuntaosuuden, ELY-keskus maksaa EU:n ja valtion osuuden.

Kustannusten kohtuullisuus

Hankkeen toteuttamisessa syntyvien kustannusten on oltava kohtuullisia. Hakemusvaiheessa hakijan tulee toimittaa yli 2 500 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuulisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja. Mikäli tavara- tai palveluhankinnan arvioitu hinta ylittää 30 000 € ja tuen osuus on yli 50 % hankkeen kustannuksista, on noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Mikäli kyseessä on rakennusurakka, jonka arvioitu kustannus ylittää 150 000 € ja tuen osuus on yli 50 % hankkeen kustannuksista, on myös noudatettava lakia julkisista hankinnoista.

Raportointi ja seurantatietojen jättäminen

Tarkempaa tietoa raportoinnista ja seurantatiedoista ei vielä ole, ohjeet tarkentuvat myöhemmin

SILMU ry:n seurantatiedot ja arvioinnit

Tuen saaja on velvollinen vastaamaan arviointikyselyihin sekä jättämään seurantatietoja joita käytetään paikallisen Leader-strategian seurannassa.

Tiedottaminen

Hankkeen toteuttaja vastaa hankkeen viestinnästä. Kaikissa julkaisuissa on kerrottava, mikä taho vastaa hankkeesta ja sen sisällöstä ja mitkä tahot ovat osallistuneet hankkeen rahoittamiseen.

Viestintäohjeet >>

Yritystukiesite >>