Hanketuet

Hanketukia myönnetään yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin, yhteistyö-, koulutus ja tiedottamistoimenpiteisiin sekä investointeihin. Hankkeet voidaan toteuttaa myös teemahankkeena, joka kerää yhteen useamman samankaltaisen toimenpiteen. Yleishyödyllisen hankkeen lähtökohtana on alueen toimijoiden yhteinen tarve ja tavoite. Hanketuista hyötyvät kohdealueen asukkaat ja toimijat mahdollisimman laajasti. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden ja asukkaiden kesken. Hankkeet ovat läpinäkyviä ja niistä tiedotetaan mahdollisimman laajasti. Hankkeiden valmisteluun on osallistunut laaja joukko kohdealueen toimijoita ja asukkaita.

Yleishyödylliset kehittämishankkeet voivat sisältää:

 • koulutustoimenpiteitä
 • tiedonvälitys- ja esittelytoimia
 • selvityksiä ja suunnitelmia
 • yleishyödyllisiä, paikallisia investointeja (pieninfran rakentaminen, parantaminen, laajentaminen ml. matkailuun liittyvä pieninfra)
 • paikallisten palveluiden kehittämistä
 • kylien kehittämistoimia, maaseutumaisemaan ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämistä ja ennallistamista
 • yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutusta
 • elinkeinorakennetta uudistavia, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviä ja yrittäjien yhteistyötä edistäviä yhteistyöhankkeiden toimenpiteitä
 • toimenpiteitä innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi
 • toimenpiteitä, jotka kehittävät kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja

Hanketukien valintakriteerit

Hankkeiden rahoittamisesta päätettäessä SILMU ry:n hallitus käyttää valintakriteereitä.

Kaikille pakolliset kriteerit, joista kaikki neljä tulee täyttyä:

 • toimenpiteestä saatu hyöty kohdistuu toiminta-alueelle
 • toimenpide toteuttaa SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 strategiaa
 • hakijalla on realistiset mahdollisuudet hankkeen toteuttamiselle
 • toimenpide ei ole hakijan normaalia toimintaa

Hanketukihakemusten kriteerit, joista puolet (5) tulee täyttyä:

 • tarve on paikallinen
 • hankkeen toiminta on kaikille avointa
 • toimenpide edistää verkostoitumista
 • toimenpiteen toteutus on kestävän kehityksen mukaista
 • toimenpide luo työmahdollisuuksia
 • toimenpiteen jatkuvuus hankkeen jälkeen
 • nuoria osallistava toiminta
 • toimenpide edistää saariston elinvoimaisuutta
 • toimenpide parantaa ympäristön tilaa
 • toimenpide edistää aluekehitystä

Hyväksyttävät kustannukset

Lähtökohtana on, että kustannusten tulee olla kohtuullisia. Kustannuksina voidaan hyväksyä myös talkootöitä, enintään 75 % yksityisestä rahoituksesta, mutta jos hakijana toimii julkisoikeudellinen yhteisö, talkootyön osuus voi olla 100 % yksityisestä rahoituksesta. Talkootyötä ei hyväksytä yhteistyö-, koulutus- eikä tiedonvälityshankkeissa yksityiseksi rahoitukseksi. Talkootyön hinta on 15 €/ tunti ja konetyön hinta 45 € / tunti (sisältää koneen ja kuljettajan). Hanketukien kustannuksiin ei saa sisältyä esim. alkoholia, lahjoja, palkintoja, sakkoja, leasing-rahoituskustannuksia tai laskutuslisiä. Kustannusten tulee syntyä hankkeen aikana ja ne tulee olla hyväksytty hankesuunnitelmassa.

Tukea ei myönnetä:

 • sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tahoilta (Huom! Jääviys päätöksenteossa dokumentoitava)
 • korkoihin, provisioihin ja varainsiirtoveroon sekä muihin investoinnin tai muun toimenpiteen rahoituksesta aiheutuviin kuluihin
 • Leasing – kustannuksiin, jos sopimuksen kohteena oleva kone tai laite sopimusehtojen mukaisesti siirtyy hakijan omistukseen
 • osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueriin, jos hankitun omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana
 • arvonlisäveroon, joka ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi
 • kustannuksiin, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta
 • kustannuksiin, jotka aiheutuvat hakijan muusta kuin hankkeen toteuttamiseen liittyvästä säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta
 • palkkoihin ja palkkioihin siltä osin, kun ne ylittävät vastaavasta tehtävästä yleisesti maksettavan palkan ja palkkion määrän
 • muihin palkkaukseen kuuluviin kustannuksiin kuin lakisääteisistä tai työnantajaa velvoittavasta työehtosopimuksesta johtuviin kustannuksiin
 • matkakustannuksiin siltä osin, kun ne ylittävät voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaan
 • sellaisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin, joka ei ole tukea haettaessa ollut hakijan vakinaisen viran haltija tai toistaiseksi voimassa olevassa kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, jos virka tai toimi täytetään yli vuodeksi eikä kyseinen virka tai toimi ole ollut julkisesti haettavana
 • virkamiehen matkakustannuksiin ja kokouspalkkioihin, jos tehtävä kuuluu virkamiehen viranhoitoon

 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet >>

Yleishyödylliset investointihankkeet >>

Yhteistyöhankkeet >>

Koulutushankkeet >>

Tiedonvälityshankkeet >>

Teemahankkeet >>

Yritystuet >>

Tuen hakeminen>>

Tukimuodot >>