Kehittämisyhdistys SILMU ry hakee Leader-toimintaryhmäksi kaudelle 2023–2027!

Kehittämisyhdistys SILMU ry on toiminut itäisen Uudenmaan Leader-ryhmänä jo 15-vuoden ajan! Uudelle ohjelmakaudelle hakeutumista varten on tehty strategia, joka on laadittu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Strategia pohjautuu osallistavaan tekemiseen toiminta-alueella ja kehittämistoimet ovat aluelähtöisiä.

Alueen kehittämistarpeet ovat nousseet esiin strategian valmisteluprosessin aikana erilaisten kyselyiden sekä SWOT-analyysin avulla. SILMUn hallitus on valinnut kolme päätavoitetta, jotka kehittävät alueen monimuotoisuutta ja lisäävät maaseutualueen elinvoimaa.

Strategian painopisteet ovat:

Yritystoiminta ja työllisyys

Alueen yritystoiminta on vahvaa ja monipuolista, mutta sen tukeminen on olennainen osa alueen kehitystä. Parannamme alueen yritystoimintaa tarjoamalla neuvontaa, tukea ja rahoitusmahdollisuuksia. Tuemme niin uusia kuin jo olemassa olevia yrittäjiä sekä kannustamme myös alueen nuoria yrittäjyyteen. Yritystoiminnan edellytykset löytyvät alueelta ja niiden potentiaalin valjastaminen käyttöön on osa toimintaamme.

Painopisteen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 • kannustaa yrityksiä kannattavaan ja kestävään liiketoimintaan
 • luoda yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia
 • tukea ympäristöystävällisiä kehittämistapoja
 • edistää innovatiivisuutta alueella
 • kehittää maaseutualueiden yrityksiä kohti kestävämpää tulevaisuutta
 • tuoda yrittäjyyden houkuttelevaisuuden esiin kaikenikäisille
 • lisätä yritysten tietoutta kehittää omaa yritystoimintaa

Painopisteen tärkeimmät toimenpiteet:

 • vaalia kestävän kehityksen periaatteita
 • kannustaa yrittäjiä uusiin innovatiivisiin toimintamuotoihin
 • mahdollistaa kumppanuus- ja yhteistyöhankkeet
 • kannustaa uusiutuvien energiamuotoratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon
 • kehittää alueen matkailua ja turismin vetovoimaa

Elinvoimaiset kylät ja saaristo

Alueella on noin 250 kylää joista 90 on toiminnallista. Kylien ja kuntien välisen yhteistyön kehittäminen on osa SILMUn toimintaa. Kylien älykkyyden ja palveluiden lisääminen sekä toimintojen parantaminen ovat osa toimintaamme. Saariston kehittämistä ohjataan sekä valtakunnallisella saaristo- ja vesistöalueiden kehittämisohjelmalla (2020–2023) että paikallisilla saaristo-ohjelmilla.

Painopisteen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 • tukea asukkaiden tahtoa oman paikkakuntansa parantamiseksi
 • vahvistaa paikallisidentiteettiä
 • vaalia alueen omaleimaisuutta ja perintökohteita
 • lisätä maaseutualueen viihtyvyyttä ja vetovoimaa
 • työskennellä syrjäytymisen ehkäisemisen puolesta   
 • kehittää alueen palvelurakenteita
 • aktivoida alueen asukkaat mukaan kylätoimintaan
 • etsiä älykkäitä ratkaisuja kylien hyvinvoinnin ja elinvoiman lisäämiseksi

Painopisteen tärkeimmät toimenpiteet:

 • paikallistoimijoiden potentiaalin valjastaminen kyläyhteisön käyttöön
 • mahdollistaa kehittämis-, turvallisuus- ja kyläsuunnitelmien tekeminen
 • yhteistyötä yli kylärajojen
 • perintökohteiden ja monimuotoisen luonnon vaaliminen
 • saavutettavuuden parantaminen
 • kulttuuriperinnön korostaminen ja tietoisuuden lisääminen

Hyvinvointi, luonto ja ympäristö

Hyvinvoinnin on todettu olevan yhteydessä ympäristöön. Ympäristön huomioiminen, luonnon säilyttäminen ja oma hyvinvointi ovat yhdistelmä, joka on osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. SILMU-alueen kunnissa on jo tehty paljon erilaisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Hanketoiminnan avulla voidaan esimerkiksi vähentää alueen ilmastopäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian ratkaisujen käyttöönottoa, toteuttaa puolueetonta neuvontaa uusiutuvan energian suunnittelussa ja käyttöönotossa, innovoida energiaratkaisuja ja lähiruokamalleja sekä kasvattaa alueen energiaomavaraisuutta.

Painopisteen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 • oppia ymmärtämään monimuotoisen ympäristön tärkeyden
 • lisätä alueen hyvinvointia palveluiden ja elinvoiman kehittämisellä
 • aktivoida alueen asukkaita omavaraisuuteen
 • lisätä ympäristötietoisuutta
 • vahvistaa alueen biotaloutta
 • tukea rikkaan kulttuuriympäristön säilymistä

Painopisteen tärkeimmät toimenpiteet:

 • tukea saaristo-, rannikko ja vesialueita suojelevia toimenpiteitä
 • kasvattaa alueen luontotietämystä
 • lisätä asukkaiden kiinnostusta elinympäristöä kohtaan
 • lisätä luonnonvarojen kestävän käytön tietoisuutta
 • tarjota laadukasta neuvontaa, opastusta ja koulutusta
 • innovoida uusia toimintatapoja

Ohjelmakauden painopisteiden läpileikkaaviksi teemoiksi on valittu nuoriso, ikääntyvä väestö, älykkäät kylät ja kestävä kehitys sekä ilmastonmuutos.

Voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia tulevan kauden painopisteistä ja teemoista 30.5.2022 mennessä: Anette Vihanto, toiminnanjohtaja puh. 041 442 6602 tai anette.vihanto@silmu.info