Företagsstöd

Företagsstöden är uppdelade på etableringsstöd och investeringsstöd. Syftet med företagsstöden är att förbättra tillgången till arbetstillfällen och försörjning på landsbygden samt att göra näringslivet mera differentierat. Företagsstöd kan oberoende av företagsform ansökas av alla mikroföretag som fyller uppställda krav.

Stöd kan ansökas av företag

 • som sysselsätter mindre än 10 personarbetsår
 • vars omsättning och balansomslutning är högst 2 milj. euro
 • och jordbrukslägenheter, vilka bedriver eller börjar bedriva annan företagsverksamhet vid sidan av jordbruksproduktionen
 • sökanden ska vara 18 år gammal
   

Urvalskriterier för förtetagsstöd

Obligatoriska kriterier för alla, vilka alla fyra måste uppfyllas:

 • nyttan av åtgärden riktas till området
 • åtgärden verkställer strategin SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020
 • sökanden har realistiska möjligheter att genomföra projektet
 • åtgärden består inte av sökandens normala verksamhet

Kriterier för ansökan om företagsstöd, varav minst hälften (4) måste uppfyllas:

 • Åtgärden gör företagsverksamheten mångsidigare
 • Lönsamhet (till ansökan bifogas lönsamhetsuträkningar, likviditetsplan)
 • Affärsverksamhetens risker (ansökan identifieraar riskerna och ger en omsorgsfull plan på riskhanteringen)
 • Företagsverksamheten är innovativ
 • Åtgärden skapar ny företagsverksamhet
 • Åtgärden sysselsätter kvinnor och unga
 • Åtgärden främjar skärgårdens livskraft
 • Åtgärden är förenlig med hållbar utveckling

Stöddugliga kostnader är inte:

 • mervärdesskatt, om den inte blir kvar som kostnad för företagaren
 • ersättande av befintlig maskin eller anordning med en ny, om inte man tar i bruk helt ny teknologi eller utvidgar verksamheten i väsentlig grad
 • räntor, provisioner eller andra kostnader för finansiering
 • förvaltnings-, försäkrings-, reparations-, service- eller andra motsvarande kostnader i anslutning till avbetalningsavtal
 • kostnader för anskaffningar, då sökanden, sökandens familjemedlem, företag i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning eller person i ledande ställning i sökandens företag är leverantör

Nylands landsbygdssektions linjedragningar för företagsstöd för programperioden 2014–2020 (på finska) >>

Etableringsstöd >>         

Investeringsstöd >>        

Att söka företagsstöd >>

Stödformer >>