Stödformerna

Det understöd som man ansöker via SILMU rf är Leader-stöd, vilket sporrar landsbygdens aktörer, föreningar, invånare och företagare till utvecklingsarbete. Stöden uppdelas i projektstöd (allmännyttiga projekt) och företagsstöd. Dessutom delas projekten upp på basen av innehåll. På sidorna Projektstöd och Att söka projektstöd finns urvalskriterier för projekten och ansökningsanvisningar för den som ansöker om stöd, medan sidorna Företagsstöd och Att söka företagsstöd innehåller motsvarande information om företagsstöden.

1. Projektstöd

  • Allmännyttiga utvecklingsprojekt
  • Allmännyttiga investeringsprojekt
  • Samarbetsprojekt
  • Skolningsprojekt
  • Informationsprojekt
  • Temaprojekt

2. Företagsstöd

  • Nyetableringsstöd
  • Investeringsstöd
  • Genomförbarhetsstudier i fråga om investeringar
 

Projekten kan verkställas lokalt (på SILMU rf:s område), regionalt, interregionalt eller internationellt.

a) Interregionala projekt

Interregionala projekt verkställs på minst två Leader-gruppers område. Samma regler tillämpas på interregionala projekt som tillämpas på projekt som verkställs lokalt eller regionalt, på en Leader-grupps område.

b) Internationella projekt

I internationella projekt skall minst en av de verkställande organisationerna vara från ett annat land än Finland. Alla parter ansöker om finansiering ur sitt eget lands finansieringskvot, verkställer sitt eget lands och sin egen regions program och dess åtgärder och mål.