Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden – ansök om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi
senast 15.10.2022

Vem kan söka stödet?
Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av stödet kan man skaffa till exempel solpaneler eller luftvärmepumpar och på detta sätt spara på elräkningen. Övergången till förnybar energi stöds av EU:s medel för återhämtning. Investeringar i förnybar energi förutsätter inte att företaget växer, såsom vanliga företagsstöd på landsbygden. Företagaren kan via Lantmäteriverkets karttjänst kontrollera om hans eller hennes företag är beläget inom ett stödberättigande område. Stöd beviljas inte företag i stadsområden. Andra avgränsningar av nyländska stödområden tillämpas inte i denna stödform.

Vad finansieras?
Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för investeringar till exempel solpaneler, luftvärmepumpar, produktion av förnybar energi för företagets eget bruk, förbättring av energi- och materialeffektiviteten eller minskning av svinnet eller förnyande av anläggningar som producerar förnybar energi. Stöd kan sökas om man tar i bruk en ny teknik eller ett nytt verksamhetssätt som är effektivare eller sparar energi eller på annat sätt uppfyller BAT-kraven (Best Available Technology). Stödprocenten i projekt som genomförs av livsmedelsförädlingsföretag är 35 procent och stödets maximibelopp är 200 000 euro (Annex I-produkter). För övriga företag är stödnivån för projekten 30 procent (moms 0%-kostnad) och omfattas av de minimis-villkor. Investeringen måste vara tillräckligt stor för att vara berättigad till stöd. Inget stöd beviljas om stödbeloppet understiger 2000 euro. Stöd beviljas inte för anskaffning av begagnade maskiner och anordningar. Dessutom är stödet inte avsett för investeringar för produktion av energi avsedd till försäljning.

Så söker du stödet
Tidtabellen är snäv. Ansökningarna görs via Hyrrä-systemet till regionens NTM-central senast 15.10.2022. Finansiering kan sökas under en relativt kort tid, så nu söker man projekt som är färdiga att genomföra och där de dokument (tillstånd) som krävs är i skick eller kan skaffas snabbt. Inledandet av ansökan kräver en affärsplan och behovet av bygglov skulle vara bra att klargöra i förväg. Tidsfristen för beslutsfattande är till och med den 31 december 2022, då den nya programperioden börjar. Ett positivt stödbeslut kräver ett rättskraftigt bygglov ifall investeringen kräver tillstånd.

Mer information
Företagsexperter vid NTM-centralen i Nyland
• Siina Viskari, tfn 0295 021 178
• Tony Lassas, tfn 0295 021 091
• Juha-Pekka Nikkola, tfn 0295 021 115
• E-post: maaseuturahoitus.uusimaa@ely-keskus.fi
• Webbplatsen: Finansiering av landsbygdsföretag – ely – ELY-keskus och informationskanal för
landsbygdsprogrammet i Nyland www.nylandsbygd.fi -hemsida och dess Facebook-sida.