Nyetableringsstöd

Nyetableringsstöd kan beviljas för etablering av nytt företag (företaget grundat 1.1.2014) eller för förnyelse av affärsverksamheten vid ett fungerande företag (kontinuerlig verksamhet under minst tre års tid) ytter om jordbruks- eller skogsbruksproduktion. Ett fungerande företag ska i sin affärsverksamhetsplan visa, att den verksamhet som stöds riktar sig till en ny enhet, bransch, affärsverksamhetsområde, marknadsområde, tjänst eller nya kunder. Företaget ska föra bok över det arbete som har gjorts för den nya affärsverksamheten och verksamheten bör tydligt avskiljas från företagets nuvarande affärsverksamhet.

Stöd beviljas inte till sökande, som vid tidpunkten för lämnandet av ansökan har ansökt om startstöd för unga odlare eller som har fått ett positivt beslut om startstöd av arbets- och näringsministeriet. Nuetableringsstöd kan dock beviljas efter att tidsfristen för fortsatt bedrivande av verksamheten som är förknippad med startstöd för odlare har löpt ut.

Nylands landsbygdssektionens tolkningar av företagsstödsbestämmelser hittar du här >>

Nya företag kan beviljas stöd för följande åtgärder:

 • konsult- och experttjänster i anslutning till utveckling av affärsverkssamheten
 • hyra för produktionsutrymmen samt maskiner och anläggningar
 • andra åtgärder som är nödvändiga för etableringen av ett nytt företag

Ett redan verksamt företag kan beviljas nyetableringsstöd för följande åtgärder:

 • användning av utomstående tjänster, sakkunniga och konsulter
 • deltagande i mässor, utställningar och andra motsvarande evenemang
 • andra åtgärder som är nödvändiga för inledandet av ny affärsverksamhet

Stödet utbetalas i minst två och högst tre rater. Den första raten betalas efter att stödbeslutet är givet, den andra då minst hälften av de planerade åtgärderna är verkställda. Den sista raten utbetalas då alla åtgärder i planen är verkställda.

Dessutom kan nya eller fungerande företag beviljas stöd för verkställande av försök. Försöksåtgärderna kan bestå av kund- och marknadsorienterad planering, testning och utveckling av nya produkter, tjänster och verksamhetsmodeller som förbättrar företagets verksamhetsförutsättningar, då åtgärderna är avgränsade till tid och omfattning.

För att beviljas nyetableringsstöd, förutsätts en affärsverksamhetsplan, vilken ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. företagets namn, storlek, kontaktuppgifter, kontaktperson, bransch, FO-nummer, lägenhetssignum för jordbrukslägenheter, den kommun i vilken åtgärden verkställs
 2. sökandens ekonomiska och finansiella ställning i begynnelseskedet
 3. företagets verksamhetsidé, affärsidé och en beskrivning av utvecklingen av nya funktioner
 4. planerade åtgärder som verkställs med nyetableringsstödet och de mål som har ställts för åtgärderna samt när man utvärderar hur väl de uppställda målen har uppfyllts
 5. eftersträvad tidtabell för de planerade åtgärderna
 6. kostnadsförslag och finansieringsplan för de planerade åtgärderna samt uppskattning av sysselsättningseffekterna
 7. övrig nödvändig information och expertutlåtanden

Investeringsstöd >>             

Företagsstöd >>                

Stödformer >>                   

Finansiering >>

Att söka företagsstöd >>