Att söka företagsstöd

Planering av projektet

Det lönar sig för den som planerer ett projekt att kontakta SILMU rf:s personal redan i idékläcknings- och planeringsskedet. Den bästa vägen till ett lyckat och smidigt förverkligande går genom noggrann planering och uppföljning. Redan i planeringsskedet lönar det sig att bekanta sig noggrant med ansökningsanvisningarna men också med anvisningarna som gäller ansökan om utbetalning, rapportering, information och andra anvisningar. Beredningen av ansökningar tar i genomsnitt två till sex månader i anspråk, beroende på ansökans innehåll och omfattning och på sökandens möjligheter att satsa på beredningen.

SILMU rf:s personal ger vid behov råd för ansökan om stöd och i frågor som gäller beredning av ansökningsmaterial under hela projektets gång. Projektrådgivare Heli Tommiska nås på numret 040 569 0068. Övriga kontaktuppgifter finns under punkten Kontaktuppgifter.

Ansökan om stöd och bilagor

Stödansökan inklusive bilagor lämnas i det elektroniska systemet Hyrrä. Bäst fungerar Hyrrä när man använder Mozilla Firefox eller Crome wäbbläsare. Det lönar sej även att tömma cacheminnet och att starta privat surfing. Ansökningstiden är fortlöpande.

Hyrrä anvisningar hittar man här >>

Bilagor som bör bifogas till ansökan hittar man här >>

Anhängiggörande och behandling av ansökan

Stödansökan har anhängiggjorts då sökanden har fyllt i erfordrade uppgifter i Hyrrä och fått en bekräftelse per e-post. SILMU rf granskar ansökan och ber vid behov om tilläggsutredningar. Då ansökan och dess bilagor uppfyller formkravet, utförs ett förslag till SILMU rf:s styrelse. SILMU rf:s styrelse bedömmer projektets finansieringsduglighet utgående från urvalskriterierna och ger sitt utlåtande som bifogas till ansökan. Därefter överförs ansökan i Hyrrä-systemet till Nylands NTM-central för laglighetsgranskning. NTM-centralen gör ett finansieringsbeslut som sänds till sökanden.

Komplettering av ansökan

Sökanden kan komplettera stödansökan tills den i Hyrrä-systemet har överförts till Leader-gruppens, dvs. SILMU rf:s behandling.

Påbörjande av projekt

Om projektet beviljas Leaderstöd, kan kostnader godkännas från den dag ansökan har anhängiggjorts. Man kan påbörja projektet på egen risk, men före NTM-centralens skriftliga beslut är påbörjandet och kostnaderna på sökandens egen risk. Kostnader som har uppstått före ansökan har anhängiggjorts, kan i huvudsak inte godkännas som stöddugliga. Ett undantag finns till exempel i planeringskostnader för byggnadsprojekt.

Bokföring

Projektets kostnader bokförs i sökandens bokföring på eget kostnadsställe. Det är tillräckligt att använda samma bokföringsposter som i finansieringsbeslutet, t.ex. löner, köpta tjänster, resor, hyror etc. Alla verifikat förses med verifikatnummer och bokföringen ska också i övrigt följa god bokföringssed och gällande lag.

Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning lämnas i enlighet med finansieringsbeslutet utgående från förverkligade kostnader i efterskott. Kostnaderna bör vara verkliga, slutliga (t.ex. beakta eventuella återbetalningar och rabatter) och verifierbara samt rikta sig till den åtgärd som finansieras. Ansökan om utbetalning lämnas minst en gång per år med undantag för projekt, vilka sträcker sig över två år eller mindre. Ansökan om utbetalning kan lämnas i flera rater beroende på projekttyp. Ansökan om slutbetalning ska lämnas inom fyra månader efter avslutande av projektet. Ansökan om utbetalning av semesterpenning lämnas inom en månad efter att den har betalats ut.

Betalningsrater och ansökningstider

  • Investeringsstöd (byggande) betalas i högst fyra rater, den sista utbetalningen ska vara minst 20 % av det beviljade stödets belopp
  • Investeringsstöd (maskiner och anläggningar) betalas i högst fyra rater
  • Etableringsstödet betalas i minst två och högst tre rater

Stöddugliga kostnader

Stöddugliga kostnader är sådana kostnader som har uppstått under projektets gång (den tid för verkställighet som har antecknats i beslutet) och vilka ingår i projektbeslutet. Kostnaderna bör vara utställda på sökanden, betalda av sökanden och antecknade i sökandens bokföring på eget kostandsställe.

Behandling av ansökan om utbetalning

Då ansökan om utbetalning har lämnats till NTM-centralen, så får sökanden en uppskattning av behandlingstiden. NTM-centralen behandlar ansökan och ger utbetalningsbeslut som sänds till sökanden. 

Utbetalning av stöd

Då utbetalningsbeslutet är gjort, betalar SILMU rf projektets kommunala andel, NTM-centralen betalar EU:s och statens andel.

Skäliga kostnader

De kostnader som uppstår vid verkställandet av projektet måste vara skäliga. För alla anskaffningar som överskrider 2 500 euro bör sökanden i ansökningsskedet presentera en utredning över sedvanlig prisnivå, ett tillräckligt antal anbud eller annan utredning på basen av vilken kostnadens skälighet kan utvärderas. Sedvanlig prisnivå avser sådana priser som varu- eller tjänsteleverantörer allmänt begär. Om värdet på en varu- eller tjänsteanskaffning överskrider 30 000 € och om stödets andel är över 50 % av projektets kostnader, bör man tillämpa lagen om offentlig upphandling (348/2007). Om det är fråga om en byggnadsentreprenad vars kostnadsförslag överskrider 150 000 €, bör man också tillämpa lagen om offentlig upphandling.

Rapportering och lämnande av uppföljningsuppgifter

Det finns inte ännu detaljinformation om rapportering och uppföljning, anvisningarna preciseras senare.

SILMU rf:s uppföljning och utvärdering

Den som tar emot stöd, är skyldig att svara på begäran om utvärdering och att lämna uppgifter för uppföljning, vilka används för uppföljning av den lokala Leader-strategin.

Information

Den som verkställer ett projekt ansvarar för dess kommunikation. I alla publikationer måste det framgå vem som ansvarar för projektet och dess innehåll och vilka som har deltagit i finansieringen av projektet.

Kommunikationsanvisningar hittar man här >>

Broschyr om företagsstöd >>